MSA (Measurement System Analyzis)

UMESTO RADA, KRAĆE TUMAČENJE:

FMEA metoda nas je usmerila na rizike, primenom Kontrolnih planova smo postavili kontrole za obuzdavanje rizika, uključujući primenu odgovarajućih statističkih metoda, čime ćemo dobiti pouzdane procese, ali pod uslovom da možemo verovati dobijenim merenjima. Osim što naša merila moraju biti baždarena, i imati sledljivost do nacionalnih standarda, naša merenja moraju imati i moguću grešku merenja u prihvatljivim okvirima. MSA analiza se bavi kalkulisanjem greške merenja, do koje se dolazi ukrštanjem greške samog merila, i greške operatera, onoga koji rukuje merilom pri merenju. Koristi se više metoda (ANOVA, Ct, EV i AV itd.) da se ova kombinovana greška (Gage R&R) izračuna, i smatra se prihvatljivim nivoom ako je GR&R manji od 10%, te tada možemo verovati dobijenim rezultatima merenja. Ukoliko je greška merenja veća od ove granice, merenja se smatraju nepouzdanim, pa se preduzimaju odgovarajuće mere. Kao i u slučaju SPC-a, ova metoda se primenjuje i za varijabilne i za atributivne karakteristike. U praksi je uobičajeno da se za kalkulacije koristi neki od brojnih raspoloživih softvera (recimo MiniTAB).