Standard BS OHSAS 18001:2007, sadržaj

UVOD

Organizacije svih vrsta su sve više usmerene na to da postignu i demonstriraju perfomanse bezbednosti i zdravlja na radu kroz kontrolu svojih OH&S rizika, a u skladu sa svojom OH&S politikom i ciljevima. Organizacije to rade u okruženju sve strožijih zakonskih zahteva, razvijanja ekonomske politike i drugih mera koje podsticu dobru OH&S praksu uz sve vecu zabrinutost zainteresovanih strana za OH&S pitanja.

Mnoge organizacije su napravile svoje OH&S preispitivanja ili provere, radi ocenjivanja svojih OH&S perfomansi. Ovakva preispitivanja ili provere ne mogu biti dovoljni da obezbede organizaciji da ove perfomanse ne samo ispunjavaju nego ce i nastaviti da ispunjavaju zakonske i zahteve politike. Da bi bili efektivni, moraju sprovesti struktuirani menadžment sistem koji je integrisan u organizaciju.

OHSAS standard pokriva menadžment OH&S-om, namenjen je da organizaciji ponudi elemente efektivnog OH&S mendžment sistema, koji se može integrisati sa drugim zahtevima menadžmenta, da pomogne organizaciji u postizanju OH&S i ekonomskih ciljeva. Ovi standardi, kao i drugi medunarodni standardi, nisu stvoreni da bi se nametnule trgovinkse barijere, kao ni da bi se uvecale ili promenile zakonske obaveze organizacije.

Ovaj OHSAS standard specificira zahteve za OH&S menadžment sistem, kako bi omogucio organizaciji da razvija i primeni politiku i ciljeve koji vode racuna o zakonskim zahtevima kao i o OH&S rizicima. Namera je primena u organizacijama svih vrsta i velicina, uz prilagodavanje raznolikim geografskim, kulturnim i socijalnim okolnostima. Osnova pristupa je prikazana na slici 1. Uspeh sistema zavisi od posvecenosti svih nivoa i funkcija organizacije, a posebno najvišeg rukovodstva. Ovakav sistem omogucava organizaciji da razvije OH&S politiku, uspostavi ciljeve i procese za postizanje posvecenosti politici, preduzimanju mera potrebi za unapredenje perfomansi i demonstriranju usaglašenosti sistema sa zahtevima ovoh OHSAS standarda.

Ukupni cilj ovog OHSAS standarda je da podrži i promoviše dobru OH&S praksu, u balansu sa socijalno ekonomskim potrebama.

Drugo izdanje ovog OHSAS standarda je fokusirano na razjašnjenja prvog izdanja, kao i na razmatranje relacija sa standardima ISO9001, ISO14001, ILO-OSH i drugim standardima ili publikacijama OH&S menadžment sistema, radi naglašavanja kompatibilnosti sa ovim standardima u korist zajednice korisnika.

Postoji važna granica razdvajanja izmedu ovog OHSAS standarda, koji opisuje zahteve za OH&S menadžment sistem organizacije i koji se može koristiti za sertifikaciju ili samodeklarisanje OH&S menadžment sistema i smernica koje su namenjene olakšanju kroz genericku pomoc u uspostavljanju, primeni i unapredenju OH&S menadžment sistema. OH&S menadžment povlaci širok opseg pitanja, ukljucujuci i ona sa strateškim ili konkurentskim implikacijama. Demonstracija uspešne primene ovog standarda služi organizaciji da uveri zainteresovane strane da je postavljen odgovarajuci OH&S menadžment sistem. Organizacije koje žele više opštih smernica na širokom opsegu pitanja OH&S menadžment sistema se upucuju na OHSAS 18002. Upucivanje na druge medunarodne standarde je samo informativno.

Slika 1: Model OH&S menadžment sistema za ovaj OHSAS standard:

OH&S politika;
Planiranje;
Primena i rad;
Kontrola i korektivne mere;
Preispitivanje rukovodstva;
Kontinualna unapredenja.
Napomena: Ovaj OHSAS standard je osnovan na metodologiji PDCA. PDCA se može kratko opisati na sledeci nacin:
Planiraj: uspostavi ciljeve i procese neophodne da daju rezultate, u skladu sa OH&S politikom organizacije.
Uradi: primeni procese.
Kontroliši: nadziri i meri procese u odnosu na OH&S politiku, ciljeve, zakonske i druge zahteve i izvesti o rezultatima.
Preduzmi: preduzmi mere da bi kontinuirano unapredivao OH&S perfomanse.
Mnoge organizacije vode svoje procese kroz primenu sistema procesa i njihovih interakcija, što se naziva „procesnim pristupom“. ISO9001 promoviše primenu procesnog pristupa. Kako se PDCA može primeniti na sve procese, ove dve metodologije se smatraju kompatibilnim.
Ovaj OHSAS standard sadrži zahteve koji se mogu objektivno proveravati, ali ne uspostavlja apsolutne zahteve za OH&S perfomanse, osim posvecenosti, unutar OH&S politike, radi uskladivanja sa primenljivim zakonskim zahtevima i drugim zahtevima na koje se organizacija obavezala, prevenciji povreda i bolesti i kontinuiranim unapredenjima. Otuda dve organizacije slicnog nacina rada mogu na zahteve standarda odgovoriti sa razlicitim OH&S perfomansama.

Ovaj OHSAS standard ne sadrži zahteve specificne za druge menadžment sisteme, poput onih za kvalitet, zaštitu životne sredine, bezbednost, finansijske rizike, ali se sa njima može uskladiti ili integrisati. Moguce je da organizacija prilagodi svoj postojeci menadžment sistem/e/, kako bi uspostavila OH&S menadžment sistem, koji je usaglašen sa zahtevma ovog OHSAS standarda. Ipak je naglašeno da primena razlicitih elemenata menadžment sistema može biti raznolika zavisno od nameravane svrhe i ukljucenih zainteresovanih strana.

Nivo detalja i složenost OH&S menadžment sistema i mera dokumentovanosti i posvecenih resursa zavisi od brojnih faktora, poput opsega menadžment sistema, velicine organizacije, prirode aktivnosti, proizvoda i usluga i kulture organizacije. Ovo je posebno slucaj kod malih i srednjih organizacija.

SADRŽAJ

Sadržaj BS OHSAS 18001:2007.

1. Predmet i podrucje primene
2. Veza sa drugim standardima
3. Definicije
4.1 OPŠTI ZAHTEVI
4.2 OH&S POLITIKA
4.3 PLANIRANJE
4.3.1 Identifikacija hazarda, procena rizika i determinisanje kontrola
4.3.2 Zakonski i drugi zahtevi
4.3.3 Ciljevi i programi
4.4 PRIMENA I SPROVOÐENJE
4.4.1 Resursi, uloge, odgovornosti, uracunljivost i ovlašcenja
4.4.2 Kompetentnost, obuka i svest
4.4.3 Komunikacije, ucestvovanje i konsultacije
4.4.3.1 Komunikacije
4.4.3.2 Ucestv. i konsultacije
4.4.4 Dokumentacija
4.4.5 Kontrola dokumenata.
4.4.6 Kontrola operacija
4.4.7 Spremnost i reagovanje na vanredne situacije
4.5 KONTROLISANJE
4.5.1 Nadzor i merenje perfomansi
4.5.2 Ocenjivanje uskladenosti
4.5.2.1 Posvecenost, uskladenosti, zapisi
4.5.2.2 Uskladenost
4.5.3 Istraživanje incidenata, neusaglašenosti, korektivne i preventivne mere
4.5.3.1 Istraživanje incidenata
4.5.3.2 Neusaglašenosti, korektivne mere, preventivne mere
4.5.4 Kontrola zapisa
4.5.5 Interne provere
4.6 PREISPITIVANJE RUKOVODSTVA
Prilog A Veze 18001, 14001 i 9001
Prilog B Veze izmedu BS OHSAS 1801, 18002 i ILO:OSH2001