Kako su se razvijali standardi ISO 9000?

Promocija standarda, TC176, ISO modeli

ISO organizacija se tradicionalno bavila izradom globalno prihvacenih standarda za specifikacije proizvoda i/ili usluga. Sa standadima ISO 9000 prvi put se upušta u izradu organizacionog standarda.

Posao je zapocet formiranjem Tehnickog komiteta TC 176 ISO organizacije, u cijem radu je ucestvovao veci broj clanica i posmatraca nacionalnih tela za standardizaciju. Konacni rezultat je bilo emitovanje 1987.god. standarda serije ISO 9000, podržanih standardima ISO 8402 i ISO 10011. Dobijen je paket standarda:

ISO 8402 da bi se razjasnila nova terminologija
ISO 9000 da bi se dala osnovna uputstva
ISO 9004 da se razjasne elementi, ali i definišu krajnji uzori upravljanja
ISO 9001-9003 konkretni modeli za firme razlicite složenosti
ISO 10011 da bi se dali jasni okviri za provere isporucioca i proveravace,
Prva faza je ovako završena. Došlo se do standarda, formalizovane i unificirane metodologije rada isporucioca, ali i metodologije kako se taj rad proverava. Sad je trebalo organizovati hijerarhiju u kojoj bi se sve ovo odvijalo, cemu su na svoj nacin doprinos dale i politicke institucije.

Nacin emitovanja standarda, kao i buducih revizija, je naravno definisan. Tehnicki komitet zadužuje svoje podkomitete za izradu skica, kako samih standarda tako i pratecih normi, koji se prosleduju nacionalnim telima na davanje primedbi, dopuna itd. Na osnovu prikupljenog odgovora sazivaju se konferencije Tehnickog komiteta na kojima se usvajaju verzije standarda u pojedinim fazama (WD, CD, DIS, FDIS, IS).

Zapad i njegova tela

Trebalo je obučiti ljude za ove provere tj. ocenjivanja, pa je potreba za unificiranjem obuke ovog profila stručnjaka dovela do formiranja institucija za obuku. Sa druge strane morala se uvesti odgovornost za davanje prvih ocena ( sertifikata ), jer se i ovde morala uvesti ujednacenost kriterijuma za pozitivne ocene i sprečiti zloupotreba.

Odgovor na ove probleme bilo je uspostavljanje nacionalne institucije „Tela za akreditaciju“. Ovakvo telo preuzima ovlašcenja i nacionalnu odgovornost za:

davanje i oduzimanje ovlašcenja stručnjacima za obuku ocenjivača
ažuriranje registra postojecih obucenih ocenjivaca
davanje i oduzimanje ovlašcenja za rad „Telima za sertifikaciju“
detaljnijim uredivanjem rada ocenjivaca i Tela za sertifikaciju
Ovako su zapocela sa radom i Tela za sertifikaciju, u definisanim okvirima i sa obucenim ocenjivacima.

Vecina država je vremenom uspostavila hijerarhiju u kojoj je jedno Telo za akreditaciju, sa mrežom Tela za sertifikaciju, uz bocnu podršku neke od zainteresovanih državnih institucija, koja bi ovim putem podržavala i stimulisala svoju privredu da se upušta u primenu standarda.

Ovde se vremenom iskristalisao i problem medusobnog priznavanja sertifikata. Zapadnoevropske države i Amerika su došle u situaciju da sertifikati koje izdaju njihova Tela za sertifikaciju imaju globalno priznavanje, dok istovremeno ne priznaju reciprocitet drugima.

Šta se dešavalo u našoj zemlji?

U našoj zemlji je, od samog pocetka, od pocetka 90-tih, Savezni zavod za standardizaciju preuzeo primat u ovoj oblasti, obavljajuci jednovremeno obe funkcije: Tela za akreditaciju i jedinog Tela za sertifikaciju, što se kao asinhrona praksa sa Zapadom se održavalo do kraja 90-tih. Savezna vlada je tada, u skladu sa uobicajenom hijerarhijom u svetu, formirala YUAT kao novo Telo za akreditaciju koje daje ovlašcenja i prati rad tela za sertifikaciju ISO 9000 i ISO 14000, labolatorija, uz preuzimanje registra ocenjivaca itd. Treba pomenuti i to da je posebnu ulogu u našoj zemlji odigrala kompanija Jugoinspekt, Beograd. Ne samo da je domaca sertifikaciona kuca YUQS tu ponikla, nego je u toj kompaniji ponikla većina stručnjaka koja ce se vremenom nametnuti kao autoriteti. Pri tom je YUQS dobio i novu, YUAT akreditaciju, stekao reputaciju, ima značajan obim sertifikovanih kompanija, postao je i član , sa tendencijom prikljucivanja IQNet internacionalnoj mreži, koja sinhronizuje rad i omogućava međusobna priznavanja izdatih sertiifikata. U našoj zemlji su takode formirane vladine organizacije pod nazivom Saveti za kvalitet koji se bave propagiranjem prakse primene standarda, čiji značaj je vremenom bledeo. Od ostalih relevantnih institucija svakako treba pomenuti i JUSK, koji duže vreme organizuje nacionalna savetovanja o kvalitetu, koja predstavljaju najrenomiranije stručne skupove u zemlji na ovu temu, ali je ovde vremenom došlo do rascepa i osipanja.

Jedan od problema sa kojim se suočavaju izvozno orjentisane firme je da naše sertifikate ne priznaju njihovi partneri iz zapadnih zemalja, tako da su prinudene da obezbede sertifikate nekog od zapadnih CB-a. Na ovu potrebu naših komapnija, ali i vođene drugim iteresima,  odgovorile su svojim prisustvom inostrane sertifikacione kuce, koje često vode ljudi poznati u našim stručnim krugovima, a koje rade sertifikaciona ocenjivanja sa ocenjivacima koji dolaze iz zapadnih zemalja.

Časopis Kvalitet i dalje predstavlja najbolju stručnu periodiku u zemlji, i u njemu se mogu naći preseci aktuelnih dešavanja, deo stručnih radova i različiti promotivni materijali, dok portal Kvalitet predstavlja čini se najbolji web sadržaj na ovu temu.

Revizije standarda

Jedno od pravila ISO organizacije je da se standardi preispituju na svakih 5 godina. Otuda je do prve revizije standarda ISO 9000 došlo 1994.god. O ovoj reviziji se nema puno da kaže, u pitanju je revizija koja nije dovela do ozbiljnije promene ni forme ni sadržaja, niti je dovela promena u praksi ni kod koje od zainteresovanih strana.

Odmah po emitovanju, započeto je sa radom na ambicioznije zamišljenoj reviziji za 2000. godinu. Prvi zadatak je bio da jedan od podkomiteta formira principe kvaliteta, koji su dali okvir za oblikovanje sadržaja standarda. Kao deo priprema dogovoreno je i da se sinhronizuje rad sa Tehnickim komitetom 207, kako bi se obezbedio jedinstven pristup oko forme i sadržaja standarda i kako bi se omogucilo objedinjavanje audita. Potom je izmenjena struktura serije standarda. Postojala je serija: ISO 9000 (opšti), 9001-9003 (modeli), 9004 sa pratecim 8402 (rečnik) i 10011-10012 (audit). Izmenjena struktura ce svesti familiju na: ISO 9000 (opšti i recnik), medusobno dopunjujuce 9001 i 9004 i jedan prateći stndard za audit, objedinjen sa auditom zaštite okoline. Dogovorena je i bitna izmena je forme samih standarda ISO 9001 i 9004. U prethodnoj koncepciji se baratalo sa 20 zahteva, cemu se prilagodavaju dokumentacija, audit itd. U novoj koncepciji se barata sa 4 kljucne oblasti (5. odgovornost rukovodstva, 6. upravljanje resursima, 7. upravljanje procesom, 8. merenje, analiza i poboljšanje, sve u skladu sa strukturom ISO 14000) u kojima se do nivoa zahteva standarda razraduju principi upravljanja kvalitetom.

Tranzicija 2008. godine je zadržala i formu i suštinu, i zadovoljila se sa 20 korekcija koje su kroz napomene u standardu ponudile dopunska objašnjenja za neke od zahteva kod kojih je u praksi bilo spornih situacija (korekcije se odnose na predstavnika rukovodstva, outsourcing itd.).

Rezime

Ovim poglavljem se daje gruba slika o krajnjem cilju, pozadini razvoja, suštini i tehnici izmena standarda i načinu na koji se reflektuju za različite zainteresovane strane.

Svrha izmena je da da institucionalni okvir pokretima za kvalitet kojima velika globalna trojka nastoji da pojača svoju globalnu konkurentnost, prelivanjem „najbolje svetske klase“ unutar sopstvenih okvira, kao osnovni mehanizam sopstvenih nacionalnih strategija za sledecih decenija.

U našoj zemlji značajno se inače kasni na nacionalnom nivou, ali se situacija bitno popravila poslednjih godina bitnim angažovanjem ATS-a.