Rad: Autorizacija dobavljača

Tip: Stranica posvecena predstavnicima domace auto industrije, kao kratki rezime aktuelnog nacina kojim se postaje dobavljac velikih finalista svetske auto industrije.
Ovaj clanak ce kao strucni rad biti objavljen na JUSK nacionalnoj konvenciji o kvalitetu: Kvalitetom ka evropskim i svetskim integracijama, u Beogradu, u Sava centru, od 20. do 25. juna 2004.god., gde ce autor održati i radionicu od sat i po vremena na temu TS 16949.

AKTUELNI NACIN AUTORIZACIJE DOBAVLJACA OD ZAPADNIH AUTO KOMPANIJA
RECENT WAY OF SUPPLIER AUTHORISATION BY WESTERN CAR COMPANIES

Zvezdan Markovic, dipl.ing.
Blue Q Point, Beograd

Rezime: U svetu globalne auto industrije je ponikao standard ISO 9000, proširen tokom 90-tih standardima VDA u Evropi i QS 9000 u Americi. Do kraja 90-tih bilo je dovoljno primenjivati zahteve ova dva standarda da bi se ispunla formalna kvalifikacija za dobavljace auto finalista. Pocetkom novog veka razvija se nova specifikacija TS 16949, kojom se menjaju standadi VDA i QS 9000, uz proširenja vezana za ukljucivanje zahteva standarda ISO 14000, razmene dokumentacije, logistiku, itd., a posebno vezano za primenu alata unapredenja. Proizvodaci komponenti u našoj zemlji su uporno okrenuti samo domacem tržištu, trpe sve posledice te pozicije, svesni svoje nekonkurentnosti. Okretanjem zapadnim tržištima i primenom, izmedu ostalog i TS 16949, teško je ali moguce radikalno poboljšati, u opštem interesu, ovu lošu poziciju. Dešavanja u Istocnoj Evropi nam daju osnov da ovo nije samo moguce, nego i neminovno, makar za one kompanije koje opstaju u poslu.

Kljucne reci: ISO 9000, QS 9000, VDA, TS 16949, autorizacija, dobavljac, auto finalista, alati unapredenja

Summary: Global car industry has embaded ISO 9000 standard, expanding it during 90-ies with standards VDA in Europe, and QS 9000 in America. Until the end of 90-ies, forfilling requirements of QS 9000 was sufficient for formal qualification for car industry supplier authorisation. In the begening of new century new specification, TS 16949 was developted, witch is taking place of VDA and QS 9000, expanded with new requirements, concerning ISO 14000 standard requirements, documentation exchange, logistics etc. and specialy improvements tools. Component producers in our country are steel present mostly on domestic poor market, suffering all consecvencies, aware of their inconcurency. Turning strategy to western car markets, incuding impementation of TS 16949, they are doing though radical move, good for all interested parties. Bussiness events in Estern Europe are showing us that something like this is not only posible, but even unavoiding, if you are surviver.

Key words: ISO 9000, QS 9000, VDA, TS 16949, supplier authorisation, car producer, improvements tools

1. UVOD

Poznato je da su standardi ISO 9000 jednim delom ponikli i na iskustvima /1/ koje su primenjivali finalisti zapadne auto industrije prema svojim dobavljacima.

Takode je poznato da su auto finalisti paralelno sa razvojem ISO 9000 nametnuli i razvoj standarda QS 9000 /3/ (u Americi) i VDA (u Evropi) u okviru kojih se zahtevi ISO 9000 nadograduju dopunskim zahtevima za svoje dobavljace.

Kao posledica razvoja ovih standarda i njihove primene tokom 90-tih, zajednickom nadogradnjom ISO 9000, QS 9000 i VDA, dolazi do formiranja specifikacije TS 16949 /4/, kao prirodnog naslednika ovih standarda, dok se u procesu autorizacije dobavljaca od auto finalista namece i primena alata unapredenja, kao intergarlnog dela specifikacije TS 16949.

Oštra globalna konkurencija nagoni auto finaliste na ujedinjavanje, velika ulaganja u razvoj i tehnologiju, primenu modela izvrsnosti i primenu principa svetske A klase, dok prema svojim dobavljacima, koji su takode izloženi oštroj konkurenciji, razvijaju partnerstva, ali i namecu primenu strogih zahteva specifikacije TS 16949.

U našoj zemlji još uvek opstaje anahroni i megalomanski model da imamo svoje nacionalne finaliste (automobila, kamiona, traktora), desetkovane produkcije, izrazite nekonkurentnosti i oslonjene na državne subvencije, koje poslovno prati širi krug dobavljaca, koji dele mane i sudbinu samih finalista.

Kljucno pitanje glasi: imaju ova dva trenda ikakvo mesto spoja, imaju li dobavljaci naših auto finalista ikakvu alternativu?

2. STANDARD QS 9000

Standard QS 9000 je intenzivno primenjivan tokom 90-tih. Radi se o standardu iste strukture kao i ISO 9000, kome su ugradena relativno blaga proširenja (prilog 1). Radi se o mehanizmima /5/:

APQP, kojim se ureduje proces osvajanja novog proizvoda i tehnologije od dobavljaca, a takode formira vremenski okvir kojim se sinhronizuju poslovi dobavljaca sa finalistom
PPAP, kojim se ureduje sve situacije u kojima je dobavljac dužan da pribavi saglasnost finaliste pre isporuke proizvoda, pocev od odstupanja, izmene tehnologije itd.
PSW, gde se ureduje davanje garancije za svaku isporuku, sa uvodenjem režima za svakog dobavljaca zavisno od uspostavljenog poverenje i ocene, uz priporemu propratne dokumentacije za svaku isporuku itd.
FMEA, šire poznata metoda kojom se sa jedne strane pomaže proces projektovanja proizvoda i procesa, a sa druge strane fokusiraju kriticne karakteristike, radi zasebnog tretmana u dokumentaciji, pracenju itd.
SPC, takode šire poznat pristup kojim se namece intenzivno pracemnje statistickim kartama posebno kriticnih karakteristika, ali i obrada rezultata do nivoa statistickih Cp/Cpk tj. Ppk pokazatelja, i
MSA tj. GR&R ocena mernih sistema kojima se prati ponovljivost merenje merila tj. osetljivost merila na promenu operatora koji ga koristi, posebno za merila primenjivana za kriticne karakteristike.
Svi ovi zahtevi ugradeni su, na odgovarajucem mestu, unutar standarda QS 9000, i sve do kraja 90-tih, njihova primena, uz odgovarajucu sertifikaciju, bila je dovoljan formalni uslov u procesu autorizacije dobavljaca kod auto finalista.

3. SPECIFIKACIJA TS 16949

Krajem 90-tih i pocetkom XXI veka vecina auto finalista okrece se specifikaciji TS 16949, kao novom formalnom uslovu za ulazak novih dobavljaca u svoj poslovni sistem. Specifikacija TS 16949, kao buduci standard ukljucuje ne samo sve zahteve QS 9000, cak sa istom strukturom kao i QS 9000 i ISO 9000:1994 (prilog 1), nego i širi spektar dopunskih zahteva kao što su /4/:

postojanje biznis planova
elektronska razmena tehnicke dokumentacije (cesto u praksi primenom programa CATIA)
elektronskla razmena komercijalne dokumentacije (cesto u praksi primenom EDI FACT-a)
logisticku kompatibilnost
ukljucivanje zahteva standarda ISO 14000
primenu alata unapredenja
itd.
4. ALATI UNAPREÐENJA

Alati unapredenja su poseban zahteva auto finalista poput kompanija Ford, Honda, Renault, Volvo itd. Ovi alati su dugo razvijani u velikim zapadnim korporacijama, bilo na osnovi izvorno japanskih metoda, bilo kao sopstvena autenticna rešenja. Najcešce su u pitanju sledeci alati /6/:

5S, izvorno japanski alat, gde se primenom posebnog obucenog tima deo po deo firme cisti, redi, propisuje, kroz primenu metodologije od 5 koraka po kojima je dobila ime
LEAN (Toyota aprouch, izvorno Kaisen tehnika), takode izvorno japanski alat, kojim se napada 7 vrsta gubitaka, uz ocene po 10 kriterijuma, radar karte i vrlo specificne merljive kojima se ocenjuje efektivnost postignutog
QOS, uspostavlja merljive koje su spona ocekivanja kupaca sa perfomansama procesa, prati ih i utice na procese radi udovoljenja ocekivanja kupaca
6SIGMA (izvorno Nokia, Motorola) takode uspostavlja merljive radi napadanja onih slabosti procesa koje imaju kljucni uticaj na pokazatelje kvaliteta, poštovanja rokova i smanjenje troškova
Global 8D, problem solving alat kojim se uspostavljametodologija rešavanja problema u 8 koraka,
Svi ovi alati nisu samo alati koji se ocekuju od dobavljaca da ce se primenjivati, nego cesto i sami finalisti imaju „letece timove“ svojih strucnjaka koji pomažu dobavljacima u primeni ovih alata. Ovim putem se konkurentnost finalista podiže dizanjem konkurentnosti dobavljaca i gradi jedan deo partnerskih relacija.

5. ZAKLJUCAK

Tržište vodecih zapadnih finalista auto industrije je jedno od najvecih globalnih tržišta, koje se pri tom širi i dalje. Ovakvo tržište je razumljivo izrazito zahtevno prema svojim dobavljacima, a bice i još zahtevnije.

Proizvodaci komponenti u našoj zemlji su u gotovo bezizlaznoj situaciji, ako svoje poslovne ambicije zadrže na domacem tržištu. Pored retkih izuzetaka, zatvorenost na domacem tržištu znaci malu produkciju, nastavljanje kašnjenja placanja sopstvenim dobavljacima, kašnjenja isplata zarada svojim zaposlenima, dalje osipanje zaposlenih, tehnologije i infrastrukture.

Izlaz postoji, vec ga uveliko koriste istocnoevropske zemlje. Sa ili bez privatizacije kompanije, nakon donošenja strateških odluka o okretanju nezajaživom i zahtevnom tržištu globalnih finalista auto industrije slede ulaganja u infrastrukturu, tehnologiju, nova zananja i veštine i primenu zahteva TS 16949.

Kompanija FORD, na primer /7/, preko svoje tri kancelarije u Varšavi, Budimpešti i Pragu ima izraziti trend rasta nabavke ($1,4 MLRD2001 , $1,8 MLRD2002 , $2,5 MLRD2003) i rado bi poslovala i sa našim dobavljacima, uz jasni uslov da se urede po opisanoj metodologiji.

L I T E R A T U R A

ISO/TC176/SC2/WG15/N133 Principi upravljanja kvalitetom i uputstvo za primenu
ISO 9000:2000 Sistemi upravljanja kvalitetom – Zahtevi
QS 9000, Sistemi kvaliteta – Zahtevi
ISO TS 16949, Sistemi kvaliteta – Isporucioci u automobilizmu – Posebni zahtevi za primenu ISO 9001:1994
Ford, Daimler Chrysler, General Motors, QS 9000 Prirucnici
Daido Metal Kotor, Poslovnik o kvalitetu
Daido Metal Kotor, Dokumentacija preuzeta od kupca, kompanije Ford
Prilog 1: Osnovni koncept QS 9000/TS 16949
osnovnikonceptPS ovo je gruba skica opisa nadogradnje zahteva QS 9000 i TS 16949 na osnovne prethodno ispunjene zahteve ISO 9000