5S, japanski pristup koji kombinuje uvođenje reda i unapređenja

Tip: Jednostavna a genijalna japanska metoda, sve cešce zahtevana širom sveta. BQP Agencija koristi japanske edukativne filmove za svoje 5S treninge.

S. Nakamura: „Naš kljucni zadatak je pravimo dobre proizvode sigurno, jeftino i brzo. Treba da težimo stvaranju radnog prostora koji sa ponosom možemo pokazati svojoj deci. Osnova dobrog rada je održavanje razvoja ljudskih resursa na visokom nivou“.

Izdavac „Productivity Europe“ je ponudio krajem 2001.godine, kroz autorstvo britanskih strucnjaka zaduženih za kradu jedne od „tajnih“ japanskih metoda rada, priliku britanskim strucnjacima da ovu metodu primene. Na ovim stranicama se nalaze izvodi iz ove knjige od 160 strana. Svako od poglavlja pokriveno je rezimeom, a kao prilog dat je samo jedan od obrazaca koji se ovom metodom sugerišu, tzv. „karta sa pricom“. Alat 5S se koristi u više opcija, ponekad u varijanti opisanoj ovde, a ponekad i kao njegova skracena verzija 3S (skracena za poslednja dva koraka), ponekad se u sistem instalira nezavisno, ponekad kao deo Lean pristupa, ali se redovno proverava u okviru audita TS (IATF) 16949, od strane STA auditora velikih finalista auto industrije.

SADRŽAJ
Uvod

Korak 1: Plan promocije
Korak 2: Inicijalna 5S provera
Korak 3: Prvi S: SORT (sortiranje)
Korak 4: Drugi S: SET (podešavanje lokacije i granica)
Korak 5: Treci S: SHINE & SWEEP (sjaj i brisanje)
Korak 6: Cetvrti S: STANDARDISE (standardizovanje)
Korak 7: Peti S: SUSTAIN (održanje i prihvatanje)

UVOD
VIZIJA

Proizvodacke kompanije se danas suocavaju sa veoma jakim zahtevima kupaca, koji se stalno menjaju, sa skracivanjem rokova isporuke i skracivanjem životnog ciklusa proizvoda. Jedini nacin da se opstane je da se inovira razvoj proizvoda i bude dovoljno fleksibilan u proizvodnji.

Razvoj svetske klase proizvodaca se krece u pravcu Totalnog kvaliteta, Totalnog produktivnog održavanja. Krecemo ka vremenu gde ce Ciljni troškovi, Inženjering vrednosti i Simultani inženjering pomagati u prevodenju zahteva kupaca u proizvodive profitabilne proizvode.

Osnova svemu ovome treba da bude primena 5S. Metod unapredenja ne može uspeti bez osnova u organizaciji i standardizaciji koju nudi 5S, i ovde je razlog zašto kompanije sa aspiracijom da budu svetske primenjuju 5S pristup i u pogonu i u administraciji.

Vecina današnjih fabrika se može podeliti u dva osnovna tipa: baraka i supermarket.

Tipicna baraka frabrika nema unutrašnju organizaciju. Alati su razbacai okolo bez oznake (adrese) za pojedine alate. Alati su zagubljeni godinama, a i kada se nadu ponovo se zagube. Vlasnik se radije odlucuje, da umesto da traži po baraci alat koji je tu negde zaturen, ode do radnje i kupi alat koji mu treba. Satima se alat može tražiti da bi se ispostavilo da je oštecen ili neupotrebljiv. Alati koji nisu više za upotrebu su pomešani sa onima koji jesu, a nije moguce odmah ustanoviti koji su koji. Svi alati u baraci pripadaju vlasniku tako da baraka ohrabruje licno vlasništvo nad alatima.

Nasuprot haoticnoj baraci, supermarket je interno organizovan. Police su jasno oznacene svojim adresama, pa možete odmah naci ono što tražite. Ništa nije izgubljeno i nema trošenja vremena na traženje. Ceo ambijent je cist i prijatan. Na policama su samo potrebni artikli i sva roba kojoj je istekao rok je sklonjena. Svi predmeti su izloženi kao javno dobro i mogu biti korišceni od strane drugih.

VIZIJA SUPERMARKET FABRIKE

nema niceg dopunskog i nepotrebnog,
izuzetno cist radni prostor,
rasipanja i nenormalnosti se odmah prepoznaju od bilo koga,
papirologija je minimalna i jednostavna,
radne stanice su takve da ljudi do potrebnog dolaze lagano,
vrata su skinuta sa ormana, sadržaj je otvoren, organizovan i etiketiran,
bilo ko može doci do opreme ili informacije za 30 sekundi ili manje,
delovi i roba se tako lageruju da se automatski narucuju po postizanju odredenog nivoa,
standardne procedure se lako razumeju i vizuelno su jasne,
na prvi pogled su jasni tokovi robe i modifikacije tokova.
Kada vizija jednom postane stvarnost, radni prostor postaje prijatno i stimulativno okruženje sa 0 škarta, 0 nenormalnosti i 0 akcidenata. Ova vizija se ostvaruje primenom 5S.

5S su grupa tehnika koja promoviše organizaciju radnog prostora, privrženost standardima i pojacava duh stalnih unapredenja.

KORAK 1: PLAN PROMOCIJE
REZIME:

Ovo je inicijalna faza pripreme primene 5S na vašem radnom prostoru. Prvo morate uspostaviti okruženje „bez bacanja krivice“ pre preduzimanja 5S akcija. Ovo se odnosi na sledece:

uspostavljanje 5S politike;
uspostavljanje ciljeva vaše organizacije;
uspostavljanje grupa za razmatranje;
obuka o svesti za tehniku 5S;
razvoj organizacionih mapa radnog prostora, identifikovanje „vlasnika“ oblasti i odredivanje 5S polaznih tacaka za oblasti;
razvoj šeme za predloge kompanije;
razvoj skice za primenu 5S i obezbedivanje potrebnih resursa;
obuka „vlasnika“ oblasti za primenu 5S tehnike;
usaglašavanje i odredivanje oblasti primene za 5S tehnike;
razvijanje 5S podgrupa za savetovanje.
KORAK 2: INICIJALNA 5S PROVERA
REZIME:

Ovde je fokus na pojedine oblasti radnog prostora, i to primenom dve vrste provere (audit-a):

Provera 5S koja sadrži:

Listove 5S provere
Slike prethodnog i naknadnog stanja
Provere unapredenja koje sadrže:

Liste 30 problema
Plan unapredenja sa 5W i 2H
Fotografije pojedinih spornih mesta
Rezultati ovih provera se objavljuju na 5S Tabli sa pricom, koja je deo 5S Mape. Preko Table sa pricom se lako kasnije prati napredak unapredenja radnog prostora.

KORAK 3: PRVI S: SORT (SORTIRANJE)
REZIME:

Ovde je opisano etiketiranje (red tag) kao dinamicki i vizuelni nacin za odvajanje potrebnih i nepotrebnih stavki, ali i kako ovom etiketiranju prethodi inicijalno cišcenje radnog prostora.

Etiketiranje (red tag) obuhvata:

pokretanje projekta etiketiranja;
identifikovanje ciljeva etiketiranja;
odredivanje kriterijuma za razlikovanje šta je potrebno a šta nije;
objavljivanje ovih informacija svima;
upotreba strateške cek liste etiketiranja kao reference;
stavljanje etiketa;
popunjavanje lista zapisa o etiketiranju;
uspostavljanje privremenog lagera za etiketirane stvari;
kompletiranje etiketiranja i postavljanje etiketa na svim nepotrebnim stvarima;
uklanjanje stvari na privremeni lager;
održavanje aukcije o etiketiranim stvarima;
redovno nastavljanje etiketiranja.
KORAK 4: DRUGI S: SET (PODEŠAVANJE LOKACIJE I GRANICA)
REZIME:

Setovanje lokacije i granica pomaže da se svemu potrebnom nade mesto u vašem radnom prostoru davanjem adrese svakoj stvari. Koriste se razlicite metode:

Farbanjem razlicitim bojama se razlicitim oblastima radnog prostora daje poseban identitet, a dodavanje linija je i dopunska sigurnosna mera. Ima puno vrsta linija koje se mogu koristiti, ukljucujuci:

podove,
podne linije,
linije odvajanja,
linije ulaza i izlaza,
linije otvaranja vrata,
linije toka materijala,
„tigar“ površine
linije skladištenja.
Drugi metod za setovanje lokacije i granica je davanje visinskih adresa koja je sa svojim mestom na svakoj mašini ili skladištenom prostoru. Pvde je bilo reci i o:

podešavanju granica za visinu i velicinu
otvoreni i zatvoreni sistem za skladištenje
nacini za uredno porucivanje alata
Najvažniji alat za setovanje lokacije i granica je sveukupno tabliranje (obeležavanje tablama) što ceo proces organizovanja cini jasno vidljivim. Tehnike tabliranja imaju sledece korake:

odredivanje lokacija
priprema lokacija
pokazivanje lokacija
KORAK 5: TRECI S: SHINE & SWEEP (SJAJ I BRISANJE)
REZIME:

Ova tehnika donosi dve glavne prednosti. Prvo cišcenjem dovodi radni prostor do sjaja ali i da je sve što je van svog mesta odmah uocljivo. Drugo, ne manje važno, tehnika predstavlja formu dnevne kontrole koja ukazuje na nenormalnosti i stanja koja dovode do otkaza.

Razmatrana su 3 tipa programa:

Inicijalni S&S
Kvartalni
Dnevni
Predloženo je da S&S strategija sadrži:

formu tima,
odluke o oblasti aktivnosti,
odluka šta cistiti,
odluka o cijoj odgovornosti se radi,
priprema sve opreme koja se cisti,
pokretanje S&S programa.
Takode je ponudena i druga prednost S&S programa, a to je aspekt preventivnog održavanja. On se odslikava kroz dve faze:

inspekcija cišcenja
održavanje cistoce
KORAK 6: CETVRTI S: STANDARDISE (STANDARDIZOVANJE)
REZIME:

Ovde se obraduje kako da se standardizuju sve operacije oko radnog prostora koje omogucavaju da svako ko dode sa strane može obaviti operaciju na istovetni nacin kako je i vi radite.

Standardizovanje vodi ka stvaranju vizuelnih kontrola i radnog prostora kojim se upravlja vizuelno. Radi standardizacije se unificiraju standardi za etiketiranje, kodove upotrebe boja, linija itd.

Najvažniji alat za standardizaciju je List procedure standardnog rada koji smanjuje varijacije u uvecava predvidivost.

Konacno se vaša radna sredina standardizuje kako bi se lakše uocile nepravilnosti.

KORAK 7: PETI S: SUSTAIN (ODRŽAVANJE, PRIHVATANJE)
REZIME:

Ovde se elaborira održavanje unapredenja dobijenih promotivnim 5S aktivnostima kao što su Šeme nagrada i priznanja, Šeme predloga unapredenja i tekucim programima obuke. 5S Tabla sa pricom je jako važna za objavljivanje aktivnosti unapredenja i njihovim rezultatima.

Druga tehnika za održavanje unapredenja je kontinualna provera radnog prostora, preko koje se uocava nužnost stalnog kretanja ciklusa unapredenja, od koraka 3 do 7.