Standard 45001:2018, sadržaj

UVOD

Organizacije svih vrsta su sve više usmerene na to da postignu i demonstriraju perfomanse bezbednosti i zdravlja na radu kroz kontrolu svojih OH&S rizika, a u skladu sa svojom OH&S politikom i ciljevima. Organizacije to rade u okruženju sve strožijih zakonskih zahteva, razvijanja ekonomske politike i drugih mera koje podsticu dobru OH&S praksu uz sve vecu zabrinutost zainteresovanih strana za OH&S pitanja.

Mnoge organizacije su napravile svoje OH&S preispitivanja ili provere, radi ocenjivanja svojih OH&S perfomansi. Ovakva preispitivanja ili provere ne mogu biti dovoljni da obezbede organizaciji da ove perfomanse ne samo ispunjavaju nego ce i nastaviti da ispunjavaju zakonske i zahteve politike. Da bi bili efektivni, moraju sprovesti struktuirani menadžment sistem koji je integrisan u organizaciju.

SRPS 45001 (istog sadržaja kao i ISO45001) standard pokriva menadžment OH&S-om, namenjen je da organizaciji ponudi elemente efektivnog OH&S mendžment sistema, koji se može integrisati sa drugim zahtevima menadžmenta, da pomogne organizaciji u postizanju OH&S i ekonomskih ciljeva. Ovi standardi, kao i drugi medunarodni standardi, nisu stvoreni da bi se nametnule trgovinkse barijere, kao ni da bi se uvecale ili promenile zakonske obaveze organizacije.

Ovaj standard specificira zahteve za OH&S menadžment sistem, kako bi omogucio organizaciji da razvija i primeni politiku i ciljeve koji vode racuna o zakonskim zahtevima kao i o OH&S rizicima. Namera je primena u organizacijama svih vrsta i velicina, uz prilagodavanje raznolikim geografskim, kulturnim i socijalnim okolnostima. Osnova pristupa je prikazana na slici 1. Uspeh sistema zavisi od posvecenosti svih nivoa i funkcija organizacije, a posebno najvišeg rukovodstva. Ovakav sistem omogucava organizaciji da razvije OH&S politiku, uspostavi ciljeve i procese za postizanje posvecenosti politici, preduzimanju mera potrebi za unapredenje perfomansi i demonstriranju usaglašenosti sistema sa zahtevima ovih standarda.

Sadržaj SRPS 45001:2018 (ISO45001:2018).

Предговор

Увод

1 Предмет и подручје примене

2 Нормативне референце

3 Термини и дефиниције

4 Контекст организације

4.1 Разумевање организације и њеног контекста

4.2 Разумевање потреба и очекивања радника и других заинтересованих страна

4.3 Утврђивање предмета и подручја примене OH&S система менаџмента

4.4 OH&S систем менаџмента

5 Лидерство и учествовање радника

5.1 Лидерство и посвећеност

5.2 OH&S политика

5.3 Организационе улоге, одговорности и овлашћења

5.4 Консултовање и учествовање радника

6 Планирање

6.1 Мере које се односе на ризике и прилике

6.1.1 Опште

6.1.2 Идентификација опасности и оцењивање ризика и прилика

6.1.3 Утврђивање законских захтева и других захтева

6.1.4 Планирање мера

6.2 OH&S циљеви и планирање њиховог остваривања

6.2.1 OH&S циљеви

6.2.2 Планирање за остваривање OH&S циљева

7 Подршка

7.1 Ресурси

7.2 Компетентност

7.3 Свест

7.4 Комуницирање

7.4.1 Опште

7.4.2 Интерно комуницирање

7.4.3 Екстерно комуницирање

7.5 Документоване информације

7.5.1 Опште

7.5.2 Креирање и ажурирање

7.5.3 Управљање документованим информацијама

8 Реализација оперативних активности

8.1 Планирање и управљање реализацијом оперативних активности

8.1.1 Опште

8.1.2 Елиминисање опасности и смањивање OH&S ризика

8.1.3 Менаџмент изменама

8.1.4 Набавка

8.2 Приправност за реаговање у ванредним ситуацијама и одговор на њих

9 Вредновање перформанси

9.1 Праћење, мерење, анализа и вредновање перформанси

9.1.1 Опште

9.1.2 Вредновање усклађености

9.2 Интерна провера

9.2.1 Опште

9.2.2 Програм интерне провере

9.3 Преиспитивање од стране руководства

10 Побољшавање

10.1 Опште

10.2 Инцидент, неусаглашеност и корективна мера

10.3 Стално побољшавање

Прилог A (информативан) Упутство за коришћење овог документа

Библиографија