Praktična iskustva analize ocene sposobnosti procesa tehnoloških operacija mašinskog dela sa aspekta kvaliteta

PRAKTIČNA ISKUSTVA ANALIZE OCENE SPOSOBNOSTI PROCESA
TEHNOLOSKIH OPERACIJA MASINSKOG DELA SA ASPEKTA KVALITETA
JUSK Nacionalna Konvencija 1998.god. Beograd

Zvezdan Marković, dipl.ing., Industrija Motora Rakovica, Patrijarha Dimitrija 7, 11090 Beograd
Dr Predrag Petrovic, dipl.ing., Industrija Motora Rakovica, Patrijarha Dimitrija 7, 11090 Beograd

Rezime: Industrija Motora Rakovica, kao proizvodjac motora i traktora, ima poslovnu politiku opstanka na domacem i africkom trzistu, ali uz otvaranje procesa stalnih poboljsanja nasih proizvoda, procesa i ukupnog poslovanja radi sirenja nasih trzista.

U okviru ovako uspostavljene poslovne politike, posebno mesto zauzimaju projekat primene standarda ISO 9000, koji cemo zavrsiti ove godine i ponovno uspostavljanje nase saradnje sa nasim tradicionalnim zapadnim partnerima, kao sto je britanski „Perkins“.

Ponovna saradnja je zapoceta poslom obrade jednog tipa radilice na otkovcima koje nam „Perkins“ salje iz Svedske. Da bi posao poceo morali smo prvo proci proceduru ocenjivanja, sa korektivnim merama, od kojih je jedna bila primena ispitivanja sposobnosti procesa tj. opreme.

Ključne reči: ISO 9000, kvalittet, IMR, obnovljivost procesa, proizvod.

Abstract: IMR, as an engine and tractor manufacturer, has management politic for staying at the domestic and African market, but with opening the process of continuous improvement of our products, processes and all managing aspects for extension of our markets.

In the cadre of such management politic, the Project of standard ISO 9000 appliance, which will be finished this year,and the restoration of cooperation with our tredicional partners, „Perkins“ (Britany) for instance, has a special place.

The restoration of cooperation has been started with facing of one type crankshafts which „Perkins“ supplies for IMR from Sweden.To start that work we had to pass the audit procedure first, with corrective measures, including the appliance of process ability inspection which was one of them.

Key words: ISO 9000, quality, IMR, capability trials, product.

1. UVOD

Industrija Motora Rakovica, kao proizvodjac motora i traktora, ima poslovnu politiku opstanka na domacem i africkom trzistu, ali uz otvaranje procesa stalnih poboljsanja nasih proizvoda, procesa i ukupnog poslovanja radi sirenja nasih trzista.

U okviru ovako uspostavljene poslovne politike, posebno mesto zauzimaju projekat primene standarda ISO 9000, koji cemo zavrsiti ove godine i ponovno uspostavljanje nase saradnje sa nasim tradicionalnim zapadnim partnerima. Obnavljanje saradnje sa „Perkins“-om je od posebnog znacaja obzirom da smo prethodnih decenija svoju poziciju na trzistu gradili prevashodno na preuzimanju licenci i saradnji sa ovom britanskom firmom.

2. PROCES ZA NOVOG DOBAVLJACA

Ponovna saradnja je zapoceta poslom obrade jednog tipa radilice na otkovcima koje nam „Perkins“ salje iz Svedske. Da bi posao poceo morali smo prvo proci proceduru ocenjivanja koja je ovde detaljnije objasnjena. Nakon visemesecnog vodjenja korektivnih akcija sada smo pred sticanjem statusa potvrdjenog dobavljaca.

U skladu sa zahtevima standarda ISO 9000 i QS 9000 zapadne korporacije koje su finalisti u automobilskoj i motorskoj industriji imaju vrlo srtoge kriterijume za prihvatanje novih dobavljaca.

„Perkins“ takodje primenjuje stroge kriterijume, ima izdvojenu SQA funkciju koja primenjuje procedure ocenjivanja i potvrdjivanja svojih novih ili starih dobavljaca. Dijagram toka ovih aktivnosti je dat u prilogu 1 i moze se primetiti da ovaj proces zavisi od puno pratecih okolnosti kao sto je cinjenica da li je dobavljac sertifikovan ili nije, da li je proslo vise od 5 godina od poslednjeg ocenjivanja itd.

3. IMR KAO NOVI DOBAVLJAC

U prilogu 1 je navedeno kroz koje sve faze je IMR prosao kroz proces ocenjivanja dobavljaca. Iz priloga se vidi da je IMR, kao stari dobavljac, neocenjivan vise od 5 godina, prosao punu ocenu, prosao proces primenjivanja korektivnih mera i da se nalazi neposredno pred formalnim potvrdjivanjem za dobavljaca. Pred IMR-om se dalje nalaze faze rangiranja i priznavanja, zakljucno sa „Zlatnom nagradom“ za dobavljace.

U periodu IV-XII 1997. predstavnici „Perkins“-a su posecivali IMR ukupno cetiri puta. Prva poseta od strane ocenjivaca je bila poseta pune ocene Sistema kvaliteta IMR-a. Zanimljivo je da ocenjivaci nisu insistirali na oceni svih segmenata Sistema kvaliteta. Ocena se zavrsila, kako je i uobicajeno za provere druge strane, listom neusaglasenosti i zahtevima za korektivnim merama. IMR je formirao tim za realizaciju korektivnih mera, koji je uspesno ove korektivne mere realizovao, o cemu su prestavnici „Perkins“-a bili upoznavani i prilikom sledecih poseta.

Jedna od zahtevanih korektivnih mera bila je i primena ispitivanja sposobnosti procesa tj. opreme koja ce se koristiti pri obradi radilica.

4. ISPITIVANJE SPOSOBNOSTI OPREME

U okviru ponovnog aktiviranja poslovne saradnje IMR je preuzeo i jedan deo dokumentacije Sistema kvaliteta „Perkins“-a. Relevantni delovi dokumentacije za ovu oblast su bile dve procedure:

QCP 032 Procedura statisticke kontrole procesa
QCP 033 Procedura ispitivanja sposobnosti opreme
U skladu sa „Perkins“-ovim zahtevima prvo smo se upustili u prevodjenje i usvajanje procedura, pratecih formulara itd. Ispitivanje sposobnosti opreme je izvedeno u potpunom skladu sa navedenim procedurama.

4.1. Priprema ispitivanja

Na osnovu procedure QCP 032 tj. njenih priloga formiran je spisak kriticnih karakteristika na radilici. Ispostavilo se da se radi o ukupno 60 kriticnih karakteristika koje se rade na ukupno 5 operacija. U skladu sa QCP 032 formirani su SPC kartoni za svaku od ovih karakteristika. Takodje je pripremljena racunarska obrada buducih rezultata, uz koriscenje spreadsheet programa. Obrada rezultata je zamisljena sa primenom statistike do nivoa izracunavanja Cm i Cmk parametara, kako to definise QCP 032, kao uvodno ispitivanje sposobnosti i uz naknadno izracunavanje do nivoa parametara Cp i Cpk, za tekuce stanje procesa.

4.2. Merenje

U skladu sa zahtevima procedure QCP 032, izvrsena su planirana merenja na kriticnim karakteristikama. Merenja su primenjena na 30-50 radilica, zavisno od znacaja i slozenosti merenja karakteristika.

4.3. Obrada rezultata

Nakon izvrsenih merenja svi podaci su uneti u racunar. Obrada rezultata je uradjena tako da je svaka karakteristika imala:

podatke o tolerancijama i merenju
unete rezultate merenja u tabeli
histogram
izracunate statisticke parametre
izracunate parametre Cm i Cmk
U prilogu 2 nalazi se ilustracija ove obrade na primeru precnika.

4.4. Analiza rezultata

Sve uradjene obrade rezultata su sumirane u sumarni izvestaj, koji je dat u prilogu 3. Iz sumarnog izvestaja je vidljivo da na nekim kriticnim karakteristikama postoje znacajnija odstupanja parametara Cm i Cmk. Granica za ove parametre, prema Proceduri QCP 033 je:
Cm <1,66
Cmk <1,66

Ovde treba posebno naglasiti da navedena Procedura tako uredjuje ispitivanje sposobnosti opreme da su ovi parametri sa strozijim granicama (1,66) prilikom startne ocene sposobnosti, ali da se ublazavaju prilikom naknadnih ispitivanja, u okviru statisticke kontrole procesa, kada parametri Cp i Cpk imaju blaze granice (1,33).

4.5. Korektivne mere

Nakon uradjene analize sledile su korektivne mere. Zanimljivo je da su predstavnici „Perkins“-a u zoni korektivnih mera dozvolili primenu ekspertskih procena, sto se primenjuje i na zapadu. Na osnovu primene FMEA metode, funkcionalne procene otkaza, procene uzrocnika i poznavanja tehnoloske pozadine formiran je plan korektivnih mera sa odredjenim nosiocima i rokovima.

4.6. Zavrsetak posla

Realizacija korektivnih mera je bila jedna od oblasti koje su predstavnici „Perkins“-a proveravali prilikom svojih kasnijih poseta. Uspesna realizacija vecine pomenutih korektivnih mera je kasnije rezultirala pozitivnim ocenjivanjem IMR-a, dobijanjem predmetnog posla i otvaranjem mogucnosti za dalje sirenje saradnje sa „Perkins“-om.