Tranzicija ISO 9001:2015

Tranzicija ISO9001:2015

U skladu sa ustaljenom praksom revizije na svakih 5 godina, TC176 je poslednji puta emitovao reviziju standarda ISO9001 novembra 2015. godine. Krenulo se od modifikovanih 7 principa, uvedena je nova HLS struktura sa 10 poglavlja, ali i potpuno novi zahtevi, počev od konteksta, analize rizika, puštanja proizvoda itd.

ISO organizacija je odlučila da nastavi sa daljom sinhronizacijom najmasovnije primenjenih standarda, u prvom redu ISO9000 i ISO14000, ali i drugih „rysk management“ standarda. Ključna svrha je sinhronizacija, ali i olakšano integrisanje menadžment sistema, kojih ima u sve većoj meri. Otuda je ISO organizacija formirala Grupu za koordinaciju, koja je emitovala ISSO/IEC Direktivu, sa Prilogom SL, a u kojoj su definisani okviri izmena standarda koji omogućavaju tu sinhronizaciju. Nova HLS struktura ima 10 poglavlja, prati Demingov PDCA ciklus, i omogućava integrisanje „rysk“ menadžment sistema. Pri tom, ISO9000, kao generički, će imati još i najmanje izmene, u odnosu na druge standarde. Jako grubo, radi se o tome da će sva postojeća poglavlja standarda preživeti, uz izmene unutar samih poglavlja, ali da će se pojaviti dva nova poglavlja. Oba nova poglavlja predstavljaju uslovno iskorak ISO9000 prema ISO14000 (kao i BS OHSAS18000, koji u verziji ISO45001 već ima ovu strukturu još u radnim verzijama), jer uvode analizu rizika (kvaliteta), kao jedno novo poglavlje, i vrednovanje perfomansi, kao drugo novo poglavlje. Ovde je svakako analiza rizika ključni izazov za prilagođavanje organizacija novom standardu.

Izmena koje su specifične za ISO9000 su takođe zanimljive, počev od toga da je broj principa sveden sa 8 na 7. Osim analize rizika kao novine (koji se uključuje i u tretman dobavljača), tu su i brojne dopunske novine. Posebno su neočekivane novine vezane za odsustvo predstavnika rukovodstva, kao i odsustvo korektivnih mera, outsourcing-a itd. Brojne su promene i u terminologiji, procedure i zapisi se sada nazivaju dokumentovanim informacijama (mada ostaje da ima 20-tak obaveznih), proizvod se naziva robom itd.

Imamo najradikalniju promena standarda ISO9000, još od 1987.