MSA (Measurement System Analyzis)

FMEA metoda nas je usmerila na rizike, primenom Kontrolnih planova smo postavili kontrole za obuzdavanje rizika, uključujući primenu odgovarajućih statističkih metoda, čime ćemo dobiti pouzdane procese, ali pod uslovom da možemo verovati dobijenim merenjima. Osim što naša merila moraju biti baždarena, i imati sledljivost do nacionalnih standarda, naša merenja moraju imati i moguću grešku merenja u prihvatljivim okvirima. Praktično se na terenu okupi obično 3 operatera, koji 2-3 puta ponavljaju merenja makar 10 proizvoda, istom opremom i metodologijom. MSA analiza se bavi kalkulisanjem prisutne greške merenja, koja je „šum“ u našim podacima, koji kontaminira neše varijacije (bias), i ometa nas da vidimo realnu sliku varijacija našeg procesa. Do kalkulacije greške merenja se dolazi ukrštanjem greške samog merila, i greške operatera, onoga koji rukuje merilom pri merenju (Repeatability%Reproduceability, koji zajedno rezultiraju u tzv GR&R). Koristi se više metoda (ANOVA, Ct, EV i AV itd.) da se ova kombinovana greška (Gage R&R) izračuna. Smatra se prihvatljivim nivoom ako je GR&R manji od 10%, te tada možemo verovati dobijenim rezultatima merenja, i možemo dalje nastaviti sa statističkim studijama. Ukoliko je greška merenja veća od ove granice, merenja se smatraju nepouzdanim, pa se preduzimaju odgovarajuće mere, koje se svode na dopunske obuke ili isključivanje nekog od operatera, ili preispitivanje, bilo opreme, bilo korišćene metodologije. Kao i u slučaju SPC-a, ova metoda se primenjuje i za varijabilne i za atributivne karakteristike. U praksi je uobičajeno da se za kalkulacije koristi neki od brojnih raspoloživih softvera (recimo Sonata, MiniTAB).