Primena intranet koncepta za distribuciju dokumentacije sistema kvaliteta

PRIMENA INTRANET KONCEPTA ZA DISTRIBUCIJU
DOKUMENTACIJE SISTEMA KVALITETA
APPLICATION OF INTRANET CONCEPT FOR QUALITY SISTEM
DOCUMENTATION DISTRIBUTION
JUSK Nacionalna Konvencija 1999.god., Zlatibor

Zvezdan Marković, dipl. maš. inž., Industrija Motora Rakovica, Patrijarha Dimitrija 7-13, 11000 Beograd
Vladimir Knežević, dipl. maš. inž., Industrija Motora Rakovica, Patrijarha Dimitrija 7-13, 11000 Beograd

Rezime: Poslednjih godina je došlo do intenziviranja procesa poslovne integracije naših preduzeća u svetske integracione tokove. Primena standarda ISO 9000 je jedan od ključnih mehanizama koji se koristi u ovim integracionim aktivnostima.

Industrija motora Rakovica, kao proizvođač dizel motora i traktora, uspešno je uspostavila Sistema kvaliteta u cilju dizanja poverenja kod postojećih kupaca i uspešnijeg osvajanja novih tržišta. O uspostavljenosti Sistema kvaliteta svedoče sertifikati domaćeg sertifikacionog tela YUQS, kao i švajcarskog sertifikacionog tela SQS, koje posluje u okviru svetske mreže sertifikacionih tela IQNet.

U okviru procesa ocenjivanja Sistema kvaliteta posebnu pažnju ocenjivačkog tima pobudila je primena intranet koncepta kao alternativne tehnike distribucije dokumentacije Sistema kvaliteta.

U ovom radu je prezentirana ilustracija primenjenog koncepta u formi web prezentacije, uz sliku daljeg razvijanja ovog modela, usmereno kako prema internim tako i prema eksternim korisnicima.

Ključne reči: intranet, IMR, dokumentacija, Sistem kvaliteta, prezentacija

Summary: Last several years we do have increasing process of involving of our enterprises into world integration courses. Implementation of ISO 9000 standarda is very important part of these world integration courses.

Industrija motora Rakovica, as the manufactorer of Diesel engines and tractors has succesfully established Quality System aiming existing customers trust and more efficient spreading in the field. Quality System establishing is followed by issueing sertificates by domestic sertification body YUQS, also by Swiss sertificaion body SQS, under IQNet, international certification body net.

During assessment process, assessores pay match attention to alternative way of Quality System documentation distribution by intranet concept, using web presentation.

This paper deals with practical ilustration of this intranet concept, cosisiting also further development of this model, aiming internal and external users.

Key words: intanet, IMR, documentation, Quality system, presentation

1. UVOD

Osnovni silj Sistema kvaliteta, poverenje kupaca, najefektnije se postiže sertifikacijom kod onih sertifikacionih tela koja imaju široku zonu nostrifikacije svojih sertifikata. Zapadna sertifikaciona tela, prema našim konkretnim iskustvima, nastoje već da svoje kriterijume modifikuju u prvcu u kome se kreću i najavljene promene standarda ISO 9000 sa 2000. godinom. Otuda je jedan deo njihove posebne pažnje usmeren na neke oblasti poput upravlja poslovanjem, ali i na način izrade, distribucije i arhiviranja dokumentacije Sitema kvaliteta. Sve savremene tehnike su dobrodošle i obično pobuđuju njihovu posebnu pažnju.

Sa druge strane u drugoj polovini 90-tih godina dolazi do nagle ekspanzije, kako PC tehnologije, tako paralelno i Interneta i pratećeg softvera. Stvara se mreža provajdera preko kojih se u mrežu uključuje široki krug korisnika. Širenje kruga korisnika mreže dovodi do zaključka privredne subjekte da je, preko web prezentacija kod provajdera, moguće i potrebno širiti svoje marketinško prisusutvo. Ispostavlja se, takođe, da novi softveri omogućavaju primenu iste tehnike na internom nivou unutar grupe umreženih računara, ili unutar samog preduzeća pod nazivom Intranet.

Tako smo došli do zaključka da dokumentaciju Sistema kvaliteta možemo urediti u formi Intranet prezentacije.

2. DOKUMENTACIJA SISTEMA KVALITETA IMR-a

Industrija motora Rakovica je preduzeće decenijske tradicije u proizvodnji dizel motora i traktora. Naši proizvodi i naši procesi su relativno složeni te je otuda decenijama u IMR-u gra|ena obimna tehničko tehnološka dokumentacija. U Birou upravljanja kvalitetom je na ovu, nadograđena dopunska struktura dokumentacije Sistema kvaliteta. Na slici 1 se može videti struktura ove nadogradnje: od Poslovnika o kvalitetu sa politikom kvaliteta, preko procedura do pratećih uputstava. Na slici 1 se takođe može videti veliki obim ove dokumentacije preko broja stranica teksta i broja adresa korisnika kojima je dokumentacija dostavljena.

Izrada, modifikacije i oblikovanje konačne forme ovih dokumenata rađeno je u programu MS Word. Sve izvorne verzije, sve promene i sve izmene dokumenata čuvaju se na jednom od računara u Birou upravljanja kvalitetom.

3. INTRANET PREZENTACIJA

Paralelno sa emitovanjem dokumentacije u Birou upravljanja kvalitetom je započelo formiranje web prezentacije emitovanih dokumenata. Formiran je Home page sa pratećim vezanim stranicama prezentacije. Sa emitovanjem svakog dokumenta formirana je i njegova HTM verzija uz ugradnju odgovorajućih veza (linkova), sa odgovarajućom stranicom prezentacije, kao i sa ostalim relevantnim dokumentima.

Vremenom smo prezentaciju obogatli sa propratnim adekvatnim sadržajima vezanim za informacije o IMR-u, Birou upravljanja kvalitetom, standardima ISO 9000, njihovoj primeni u IMR-u, o radu Odbora za kvalitet, o sertifikaciji Sistema kvaliteta, a kasnije i sa grafičkim ilustracijama poslovanja IMR-a.

Na slici 2 se može videti struktura svih stranica prezentacije.

4. PLANOVI DALJIH AKTIVNOSTI

Prezentacija je trenutno raspoloživa samo u okviru lokalne mreže računara. U IMR-u je upravo u toku umrežavanje svih PC računara, kojih ima preko 120. Aktiviranje mreže pod Novell-om će omogućiti svim priključenim korisnicima pretragu naše prezentacije.

Sa druge strane započeli smo sa skiciranjem sadržaja prezentacija koje će formirati druge funkcije IMR-a. Ovo će nas dovesti do alternativnog modela međusobne komunikacije, kako u oblasti emitovanja dokumentacije, tako i u oblasti međusobnog dopisivanja i izveštavanja. Ovo takođe podrazumeva uvođenje servera i administratora mreže, ograničenja pristupa itd.

Ovo poseban kvalitet donosi pri izlasku IMR-a na Internet, jer bi se tada prezentacija IMR-a svela na odabir iz postojećih prezentacija unutar Intraneta.

5. PREDLOG SAVETU ZA KVALITET

Za prethodni model se može reći da sledi osnovnu logiku Interneta: ponuditi samo okvir, software koji omogućava korišćenje čak i malo upućenima u računare i prepustiti inicijativu akterima. Sledeći istu logiku mogla bi institucija za stimulisanje primene Sistema kvaliteta poput Saveta za kvalitet, da formira svoju web prezentaciju na Internetu.

Osim osnovnih informacija o Savetu, o standardima i njihovim izmenama, YUAT-u, sertifikacionim telima i konsultantima jedan deo bi mogao biti posvećen preduzećima. Taj deo bi koristio razmeni njihovih iskustava kroz npr. konferencije, ali i kontaktima druge vrste, izboru iz njihovih prezentacija, davanju inicijativa itd.

6. ZAKLJUČCI

Ovaj rad daje demonstraciju primene u jednom našem preduzeću dva svetska trenda standardizacije poslovanja. Opisan je nezanemarljiv uloženi rad i opisani su dosadašnji efekti. Suština je da je korišćenjem PC računara i bilo kojim software-om za pretraživanje (Internet explorer, Netscape itd.) omogućeno svim priključenim korisnicima, pa i slabije upućenim u računare, da brzo i lako dođu do tačnih i relevantnih informacija vezanim za njihov posao savremenim tehnikama rada.

LITERATURA

Grupa autora, Sistem kvaliteta, Istraživački i tehnološki centar (ITS), Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 1996.
Petrović P., Čučković \., Razvoj informacionog sistema i standarda ISO 9000, 24 godišnja konferencija JUSK-a, TQM-om ka poslovnoj izvrsnosti, 28-30. V 1997., Beograd
Marković Z., Petrović P., Primena metode statističke kontrole procesa (SPC), sa aspekta kvaliteta proizvoda, JUSK, Drugo jugoslovensko savetovanje, 17-20. III 1998.
Marković Z., Poslovnik o kvalitetu IMR-a, novembar 1998.