O standardu ISO14000

UVOD

ISO 14000 je „rysk management“ standard, posvećen stavljanju „pod kontrolu“ rizika zagađenja životne sredine. EMS uspostavljava mehanizme koji vremenom smanjuju ove rizike i broj incidenata i jačaju pouzdanost organizacije u ispunjenju zakonskih, i drugih zahteva zaštite životne sredine.

ISTORIJAT

ISO 14000 je standard ISO organizacije. U okviru ISO organizacije izradom standarda se bave komiteti. Tehnički komitet 207 je zadužen u veoma jasno propisanom procesu da izrađuje, unapređuje i ažurira standarde ISO 14000. Tehnički komitet TC 207 je započeo sa radom emitovanjem prvog izdanja standarda serije ISO 14000 odmah nakon što je Tehnički komitet TC 176 emitovao prvo izdanje standarda serije ISO 9000, još 1987. godine. Dva komiteta, TC 176 i TC 207 su sinhronizovano radili izmene na standardima serije ISO 9000 i ISO 14000 radi jasnije kompatibilnosti dva standarda, ali su zajedno radili na formiranju zajedničkog standarda provere ISO 19011. Sledstveno pravilima revidiranja na okvirno svakih 5 godina se obavlja konsultovanje sa uključenim nacionalnim telima za standardizaciju, gde se usaglašavaju izmene i unapređenja standarda (CD1, CD2, Final draft itd.). Ovakvim postupkom je urađeno viđe izmena standarda serije ISO 14000, uključujući izmene 1994., 2000., 2004. itd. U Srbiji ISS izdaje SRPS ISO 14001/14004 godine 2005. ISO organizacija je uradila i poslednju sinhronizacije standarda ISO9000 i ISO 14000, kroz formiranje Grupe za sinhronizaciju, koja je izradila ISO/IEC Direktivu sa Prilogom SL, a koji sadrži detalje izmene oba standarda 2015. godine. Ovo je dovelo do već opisanih izmena oko standarda ISO9001:2015 (HLS struktura, 10 poglavlja, usaglašena terminologija itd.).

Serija ISO 14000 se sastoji iz dva standarda: ISO 14001, Sistem upravljanja zaštitom životne sredine – Zahtevi, i

ISO 14004, EMS – opšte smernice o principima, sistemima i tehnikama podrške. Svrha ova dva standarda je:
–          ISO 14001, ocenjivanje menadžment sistema, i
–          ISO 14004, smernice za primenu zahteva standarda.

ISO 14004 sličan po sadržaju sa ISO 14001, ali su svakom poglavlju pridodate smernice i ilustracije kako bi se olakšala primena ISO 14001.

VEZE SA ISO9000

Standard ISO 14001 ima koncepcijske sličnosti sa standardom ISO 9001, dok sa druge strane saradnjom autora (TC176/TC207), je postignuta jasna kompatibilnost proces proveravanja. U načelu možemo govoriti o dve grupe zahteva ova dva standarda po sličnosti: identični ili jako slični i srodni, i specifični za konkretan standard.

Gotovo identični ili slični zahtevi ISO 9001 i ISO 14001 vezani za sistem, audite, dokumentovane procese i informacije, preispitivanje sistema itd., što zajedno sa novom HLS strukturom omogućava laganu integraciju ovih sitema.

INTEGRISANJE SA DRUGIM MENADŽMENT SISTEMIMA

U praksi su sve češća integrisanja menadžment sistema koji imaju jedinstvenu:
– dokumentaciju;
– preispitivanje rukovodstva;
– internu proveru,
uz varijacije oko tehnike integrisanja ostatka menadžment sistema.

EMS DOMAĆA REGULATIVA:

 

ZAKON O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE
ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM
Pravilnik o kretanju otpada
Pravilnik o kretanju opasnog otpada
ZAKON O ZAŠTITI VAZDUHA
ZAKON O ZAŠTITI OD BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI
ZAKON O HEMIKALIJAMA
ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA
ZAKON O AMBALAŽI I AMBALAŽNOM OTPADU
ZAKON O VANREDNIM SITUACIJAMA
ZAKON O ZAŠTITI OD JONIZUJUĆEG ZRAČENJA ….
ZAKON O EKSPLOZIVNIM MATERIJAMA,…
Pravilnik o razvrstavanju, pakovanju i čuvanju sekundarnih sirovina
Pravilnik o o načinu numerisanja, skraćenicama i simbolima ambalažnih materijala
Pravilnik o dozvoljenom nivou buke u žs

 Ovde se čini da je oblast uređena u dve kategorije, jednu bi činio paket opšte primene, primenljiv na većinu poslodavaca, i u njemu su osnovni Zakon o zžs i Zakon o upravljanju otpadom, podržani sa dva Pravilnika (upravljanje otpadom i upravljanje opasnim otpadom). Drugu grupu propisa bi činili zakoni koji propisuju specifične oblasti (buka, hemikalije, zračenja itd.), praćeni grupom srodnih Pravilnika, za koje bi se reklo da nisu opšte namene, nego da su namenjeni pojedinim specifičnim granama ekonomije.

REZIME

ISO 14001 je jedan od prvih „rysk management“ standarda, uz ISO 9001. Svrha standarda je stavljanje pod kontrolu rizika zagađenja životne sredine. ISO 14001 ima relativno masovnu primenu, ne kao ISO 9001, ali više od drugih standarda. Glavna linija standarda je identifikovanje aspekata, ocena rizika, uspostavljanje kontrola, praćenje perfomansi, pa sa unapređenjima ponovo nazad na ažuriranje ocene rizika. Standard je i sistemski jer se zahtevaju provere, preispitivanja, ciljevi itd. Standard je kompatibilan sa zakonskim i drugim zahtevima, što u Srbiji znači da su zahtevi, kao zahtevi, podignuti na vrlo ozbiljan nivo. Standard omogućava integrisanje i sa drugim menadžment sistemima.