PPAP (Production Part Approvall Process)

KRATKO TUMAČENJE:

Ovde se manje može govoriti o nekoj posebnoj metodi, kod PPAP se više ukrštaju druge metode, i radi o načelnom pristupu, koju će kupac primenjivati u okviru prijema proizvoda od dobavljača. Kupac je kod dobavljača prisutan još u uvodnoj fazi, kada je overavao, CP, Kontrolni plan (u skladu sa APQP: prototipa, predproizvodnje i proizvodnje), a time i kontrole procesa koje će dobavljač primenjivati, uključujući primenu SPC, MSA, itd. (a sve to na osnovu urađenog FMEA, definisanih specijalnih karakteritika itd.). Kupac primenjuje više režima u zavisnosti od procene pouzdanosti dobavljača. Dobavljač je pak u obavezi da svakako čuva zapise o urađenim kontrolisanjima i merenjima, pri čemu je za jedan deo merenja dužan da uradi i obradu rezultata, a za izabrani deo da statističku obradu dostavi i kupcu. PPAP ostavlja kupcu svu slobodu da ovaj režim zaoštrava ili ublažava prema sopstvenim procenama. Pri tom, kao i kod drugih zahteva, svaki finalista ima slobodu da u ovoj tematici postavlja i dopunske zahteve. U prethodnoj fazi, PPAP je bio deo paketa QS9000, i sledstveno imao jedan od Pravilnika koji su podržavali QS9000.