Global 8D, metoda rešavanja problema

POSLOVNO UDRUŽENJE PROIZVOÐACA DRUMSKIH VOZILA SRBIJE
PETO SAVETOVANJE „KVALITET 2010″
13. i 14. oktobra, 2010. godine u Kragujevcu, hotel “Šumarice“
Rad:

GLOBAL 8D, METODA REŠAVANJA PROBLEMA
GLOBAL 8D, PROBLEM SOLVING METHOD
Zvezdan Marković, dipl.ing. – Blue Q Point – General Manager

Rezime: Global 8D Metoda je izvorno metoda rešavanja problema kompanije FORD. Metoda se naslanja na dugu tradiciju ovakvih alata, kao što su Ishikawa dijagram i drugi „uzrok/efekat“ alati. Global 8D Metoda je široko prihvaćena, ne samo u okviru kruga dobavljača FORD-a, nego i u okviru ukupne svetske auto industrije. Global 8D predstavlja i jedno od rešenja na zahteve za primenom alata za rešavanje problema, koje sadrži TS16949. Ovaj rad nudi opis 8 koraka koji čine ovu metodu, načina primene i izveštavanja.

Ključne reči: Global 8D metoda, 8 koraka G8D, G8E Šampion, ERA, ICA, PCA, TS16949, FORD

Abstract: Global 8D is FORDs problem solving method. There is a long tadition of such a tools, like Ishikawa diagram, or other „cause/effect“ tools. Global 8D is widely accepted, not only by FORD suppliers, but by the whole global car industry. Global 8D is also good responce to direct TS16949 requirements, related to problem solving. This artical describes G8D method implementation preparation, as well as all 8 steps of G8D method implementation and reporting.

Key words: Global8D method, 8 steps of G8D method, G8D Champion, ERA, ICA, PCA, TS16949, FORD

1. UVOD

Metoda Global 8D je izvorna metoda rešavanja problema kompanije FORD [1, 2]. U početku je metodu primenjivala sam kompanija FORD, da bi vremenom bila proširivana u krugu dobavljača kompanije FORD, a potom bila prihvaćena u celoj globalnoj auto industriji.

Global 8D predstavlja i nastavak duge tradicije metoda koje su se bavile definisanjem problema i nalaženjem uzročnika. U ovoj tradiciji posebno mesto zauzima Ishikawa dijagram (dijagram »riblje kosti«), ali su zabeležene i druge »uzrok/efekat« metode.

Metoda G8D je jako dobar, i široko primenjivan, način da se odgovori na zahteve TS16949:2002 [3, 9], gde se zahtev nalazi u tački posvećenoj korektivnih merama (8.5.2.1.). Vredno je pomena da se radi o zahtevu koji je eksplicitno naveden u TS16949:2002, a da kao takav ne postoji u standardu ISO9001:2000 [10, 11], niti je ranije postojao u okviru standarda QS9000 [6, 7, 8, 13].

Metoda G8D je dobila naziv kao skraćenica za 8 koraka tj. disciplina (8Disciplina) koje sadrži.

Ovaj rad nudi opis 8 koraka koji čine ovu metodu, načina primene i izveštavanja, u skladu sa edukativnim materijalima FTC-a [1].

2. TUMAČENJE G8D METODE

Global 8D nastoji da definiše i razume problem. Metod se pita zašto se proces odvija van ciljnih okvira i nudi mehanizam za identifikaciju jednog puta uzroka i primenu odgovarajuće korektivne mere. Global 8D objedinjuje tehnike mnogih ranijih »uzrok/efekat« metoda, promoviše uvođenje hitnih mera (ERA), uslovnih (ICA) i stalnih (PCA) korektivnih mera, »tačku bekstva« itd.

3. PRIPREMA PRIMENE G8D METODE

Priprema primene G8D metode se sprovodi kroz uvodne korake gde se odlučuje o aktiviranju mehanizma i o sastavu multidisciplinarnog tima. U timu su angažovani predstavnici onih funkcija koje mogu doprineti rešavanju problema, svi su obučeni za primenu G8D, najiskusniji je postavljen za vođu tima, a pokrovitelj rada tima je G8D Šampion, bočni i autoritetni učesnik u radu tima koji se uključuje samo u prelomnim momentima rada tima, kada treba verifikovati ključne odluke tima.

4. 8 KORAKA GLOBAL 8D METODE

Metoda G8D se sprovodi kroz osam procesnih koraka, kojima prethodi nulti, pripremni korak. Dijagramom toka je moguće predstaviti i G8D, ali i svaku od disciplina zasebno.

4.0 G8D, D#0, Priprema procesa, Javljanje problema

U ovoj fazi se reaguje na simptom i procenjuje potreba za pokretanjem G8D procesa. U slučaju pozitivne procene se jednovremeno pokreću hitne mere (ERA, Emergency Response Action) zaštite kupca i G8D proces.

U ovoj disciplini su definisani uslovi pod kojima se aktiviraju hitne mere, ali i uz propisivanje načina za njihovu verifikaciju i validaciju. Definisani su kriterijumi za pokretanje G8D procesa kao što su: da li je definisan simptom, da li je nepoznat, kakva je učestalost i ozbiljnost simptoma, da li su uključeni ljudi sposobni za savladavanje ovog problema itd. Na kraju se razmatra i da li je već aktiviran neki srodni G8D, da li su dokumentovane promene dokumentacije, da li su raspoloživi obučeni kadrovi itd.

4.1 G8D, D#1, Uspostavljanje tima

Ovaj korak se bavi okupljanjem tima koji će raspolagati svim potrebnim veštinama i znanjima, u kojem su određeni Šampion i vođa tima.

Pitanja „zagrevanja“ se tiču okupljanja, skladnih relacija i tehničkih pogodnosti.

Pitanja „članstva“ se tiču procene optimalne veličine tima, povezanosti sa simptomom i važnog pitanja ko zastupa interesa kupca u timu.

4.2 G8D, D#2, Definisanje problema

Ova disciplina se bavi opisivanjem problema, čemu se daje poseban značaj.

Razmatra se da li se simptom može podeliti, definiše se „izjava o problemu“, razmatra se istorijat i sve okolnosti problema, uticaj hitnih mera (ERA), formira se uzrok/efekat dijagram, razmatra se uključivanje kupca u rešavanje problema ili višeg menadžmenta, uticaj finansijskog aspekta, legislative i regulative itd.

4.3 G8D, D#3, Razvoj trenutnih ili kratkoročnih mera

Ovaj korak definiše, verifikuje i primenjuje uslovne zaštitne mere (ICA, Interim Containment Action), kojima je svrha da obuzdaju problem do primene stalnih korektivnih mera (PCA, Permanent Corrective Action).

Pri tom se razmatraju prethodne hitne mere, potreba uključivanja servisa, koliko se štiti kupac, koliko se štedi, koliko se ublažavaju rizici i koliko su kriterijumi za ove mere odobreni od vođe tima i Šampiona.

Pri tom se razmatra i sva relevantna dokumentacija, ponovo se preispituju dobijeni rezultati itd.

4.4 G8D, D#4, Definisanje puta uzroka i tačke pojave odstupanja (dirty point)

Ova disciplina, analizom svih prikupljenih podataka, izoluje i verifikuje „put do uzroka“ problema, kao i „tačku pojave“, mesto u procesu na kome je propušteno da se prethodno detektuje problem.

Pri tom se razmatra da li je uzrok jedini, koje promene su dovele do problema, kako se izvor verifikuje, da li se otišlo dovoljno daleko sa analizom, ako je više uroka tada se verifikuju i kvantifikuju zasebno uz uključivanje Šampiona i razmatranje drugih problem solving metoda, a razmatra se i sistem kontrola da bi se izbegle buduće „tačke pojave“, da bi se sprečilo skrivanje problema.

4.5 G8D, D#5, Izbor i verifikacija stalnih (dugoročnih) korektivnih mera

Ovde se dolazi do stalnih korektivnih mera (PCA) za uklanjanje uzroka problema, ali i tačke pojave.

Oko izbora ovih mera se preispituju sve opcije i angažovanje servisa uz aktivno učešće Šampiona. Detaljno se, uz šira merenja verifikuje efektivnost korektivnih mera, razmatraju se propratni efekti, percepcija kupca itd.

4.6 G8D, D#6, Primena i validacija stalnih korektivnih mera

Ovim korakom se trajne korektivne mere (PCA) primenjuju i vrši njihova validacija, uz uklanjanje trenutnih, kratkoročnih mera (ICA). Razmatraju se angažovanja svih uključenih, uključivanje kupaca i dobavljača, prateće mere, moguća negativna scenarija, momenat ukidanja trenutnih mera, merljive koje će pokazati validaciju itd.

Takođe se razmatra uticaj ukidanja trenutnih mera, načini za trajno praćenje problema, itd.

4.7 G8D, D#7, Prevencija ponovnog pojavljivanja

Ova disciplina modifikuje postojeći način rada, uključujući politiku i procedure, kako bi se trajno izbeglo ponovno pojavljivanje istog problema.

Da bi se uradila modifikacija razmatraju se procedure i veza sa uzrokom problema, kako bi se promenile, a posebno i pitanje nedovoljnog znanja i veština koje su mogle dovesti do problema. Razmatraju se izmene procedura, obuke, preventivne mere, a odluke verifikuje G8D Šampion.

4.8 G8D, D#8, Priznanja timu i doprinosu pojedinca

U finalnom koraku se odaju priznanja, kako timu, tako i pojedincima (sadašnjim/bivšim) na doprinosu u radu tima.

Prethodno se Izveštaji tima završe i distribuiraju svim zainteresovanim stranama. Potom se procenjuje doprinos svih članova tima, ali i drugih uključenih. Sledi neposredno usmeno/pismeno priznanje najzaslužnijima od strane vođe tima i Šampiona, i procena potrebe dopunskog publiciteta.

Na samom kraju se poentiraju naučene lekcije i formalno zatvori rad tima.

5. IZVEŠTAVANJE

Zbog potrebne konciznosti, u jednom jedinom zapisu su kompletirani svi bitni podaci, za svih 8 (+0) disciplina (koji u opštrem slučaju ne mora biti na samo jednoj strani), zapisu za koji je zadužen vođa tima. Svi G8D zapisi se centralizovano čuvaju unutar organizacije, njihova arhiva je na raspolaganju nadležnima prilikom odlučivanja o pokretanju novog G8D slučaja.

6. ZAKLJUČCI

Metoda G8D je FORD sofisticirani alat za rešavanje problema [2];
Metoda G8D je jako oslonjena na visoko obučene i motivisane ljudske resurse, promoviše liderstvo, timski rad i hijerarhiju veštine;
Metoda G8D je opšte primenljiva, može je primeniti bilo koja organizacija, u bilo kojoj oblasti;
Metoda G8D je masovno prihvaćena od globalne auto industrije [2];
U primenu G8D metode se moraju upustiti svi koji žele da budu dobavljači svetskih auto finalista [2, 4, 9].

LITERATURA

Ford Training Center: “G8D Course”
Ford Motor Company: “Initial TS16949 audit worksheet”
Radišić D.: “Sistemsko rešavanje problema”, Lean management consulting, Novembar 2008.
Marković Z.: Aktuelni način autorizacije dobavljača od zapadnih auto kompanija, JUSK 2004, Zbornik radova na CD
OJT Solutions Co., Ltd – Changing the Manufacturing Work Site, Basic Edition, August, 2002.
Automotive Industry Manuals – Production part Approval Process – PPAP Manual, Advanced Product Quality Planning and Control Plan – APQP Reference Manual, Statistical Process Control – SPC Reference Manual, Potential Failure Mode and Effects Analysis – FMEA Reference Manual, Quality System Assessment, Chrysler Corporation, Ford Motor Company, General motors Corporation.
IATF-DaimlerChrysler, Ford, General Motors and Plexus ISO/TS 16949 Training System, Plexus Corporation, DaimlerChrysler, Ford Motor Company, General Motors Corporation, 2003.
IASG QS 9000:1998 Third Edition Interpretations, July 2001.
ISO/TS 16949 Quality Systems – Automotive Suppliers – Particular Requirements for application of ISO 9001:2000, Second Edition 2002.
ISO 9001:2000 – Quality Management System – requirements, ISO 2000.
ISO 9004:2000 – Quality Management System – Guidelines for performance improvements, ISO 2000.
Official web site of the International Organization for Standardization [www.iso.org].
Quality System Requirements QS-9000, Third Edition, Chrysler Corporation, Ford Motor Company, General motors Corporation, 1998