Standard FSC-STD-40-004 FSC standard za lanac nadležnosti, sadržaj

Tip: Ovde se nalaze osnovne informacije kontekstom i osnovnim tumacenjem, sa sadržajem i uvodom standarda FSC-STD-40-004, koji spada u grupu standarda srodnih ISO 9000.

KONTEKST

Standard FSC-STD-40-004 FSC CoC, jeste još jedan “rysk management” standard, posvecen rizicima mešanja drvnih sirovina sa kontrolisanih šumskih gazdinstava i onih koje to nisu. Osnovna misija je ekološka, sa idejom zaštite brutalne svetske eksploatacije nezašticenih šuma. Suština standarda se ogleda u uspostavljanju sistema koji ce identifikovati rizike mešanja sirovina, u aktivnostima organizacije, potom ustanoviti ceo niz mehanizama kako bi se ovaj rizik sveo na što niži nivo. Koncepcija standarda se razlikuje u odnosu na ISO 9001, kao i u odnosu na ISO 14001, ali je kompatibilnost jasna i namerna, ovde ce se ponuditi dopunsko tumacenje. Standard FSC-STD-40-004 FSC CoC, kao standard namenjen za sertifikaciju, je inace podržan sa više dopunskih standarda. Organizacija FSC (www.fsc.org) je sklona čestim izmenama standarda, te je poželjno na njihovom sajtu proveriti poslednje izdanje standarda, recimo od marta ove godine važeća je verzija matičnog standarda FSC-STD-40-004v3.

Zajednicki elementi sa ISO 9001 i ISO 14001

Standardi dele jednu grupu zahteva (dokumentacija, zapisi, itd.), što omogucava nadogradnju FSC-STD-40-004 FSC CoC (ili PEFC-a), tamo gde je vec uspostavljen ISO 9001 ili ISO 14001.

Specificni zahtevi FSC-STD-40-004 FSC CoC

Koliko god delio elemente, autori standarda (autor je FSC organizacija, koja jednovremeno izraduje standard, i daje akreditacije kako sertifikacionim telima, tako i auditorima) su usvojili drugaciju koncepciju sa pratecim specificnim zahtevima. Jedan deo zahteva koji se može izdvojiti kao bitan je sledeci:

kod prijema robe i sirovina se moraju identifikovati i obeležiti sve robe, spreciti mešanje FSC deklarisanih roba sa onima koje to nisu, dobavljaci moraju biti FSC sertifikovani itd.;
u toku proizvodnje se moraju primeniti sistemi za kontrolu FSC deklaracija, kako bi se mešanje sirovina i ovde sprecilo (transfer, procentni ili kreditni sistem);
mora se ustanoviti kontrola obima, kako bi postojao sklad obima ulaznih i izlaznih FSC materijala;
etiketiranje se mora odvijati u skladu sa kontrolnim sistemom, uz primenu FSC 100%, FSC Mix i FSC recikliranih etiketa;
moraju se ispuniti i dopunski uslovi vezani za outsourcing i minorne komponente;
itd.
Primena FSC-STD-40-004 FSC CoC

Primena ovog standarda se ne razlikuje puno od primene ISO 9001. Poželjno je uraditi uvodnu edukaciju, kako bi se organizacija upoznala sa samim standardom, ili njegovim specificnostima, ukoliko je vec uspostavljen neki od menadžment sistema. Potom sledi formiranje dokumentacije, u cemu su kljucni zapisi prijem sirovina, kontrolu obima, kontrolu mešanja u toku proizvodnje i skladištenja, oko izlaznih dokumenata itd.

SADRŽAJ

Sadržaj FSC-STD-40-004 FSC CoC:

PREDGOVOR
SADRŽAJ
UVOD
NAPOMENE KOD UPOTREBE OVOG STANDARDA

Opseg primene i opšte
A Opseg primene
B Status i efektivni datum
C Reference
D Termini i definicije

DEO I: Univerzalni zahtevi
1 Upravaljanje kvalitetom /1 Odgovornosti/2 Procedure/3 Obuka/4 Zapisi/
2 Opseg primene Lanca nadležnosti /1 Grupe proizvoda/2 Outsourcing/
3 Izvori materijala /1 Specifikacije inputa/2 Validacija dobavljaca/3 Nabavka nesertifikovanog materijala/ 4 Stvaranje sirovina na lokaciji/
4 Prijem i skladištenje materijala /1 Identifikacija inputa/2 Segregacija/3 Predostrožnosti za etiketirani materijal/
5 Kontrola kolicine /1 Faktor konvezije/2 Bilansi materijala/3 Determinisanje FSC deklaracija/
6 Prodaja i isporuka /1 Identifikacija izlaza prodatih sa FSC deklaracijama/2 Etiketiranje proizvoda prodatog sa FSC deklaracijom/3 Nabavljanje FSC kontrolisanog drveta/

DEO II: Sistem za kontrolu FSC tvrdnji
7 Transfer sistem /1 Specifikacija perioda deklaracije ili radnog naloga/2 Input sa identicnim FSC deklaracijama/3 Input sa razlicitim FSC deklaracijama/
8 Procentni sistem /1 Specifikacija perioda deklaracije ili radnog naloga/2 Determinisanje FSC i post kupac inputa/3 Kalkulacija procenta inputa/4 FSC deklaracije za output/
9 Kreditni sistem /1 Specifikacija perioda deklaracije/2 Determinisanje FSC i post kupac inputa/3 Dodavanje FSC kredita na kreditni racun/4 Povlacenje FSC kredita sa kreditnog racuna/5 Upravljanje kreditnim racunom/6 FSC deklaracije za izlaze/

DEO III: Etiketiranje
10 Opšti zahtevi za etiketiranje /1 Primena FSC etiketa/
11 Kvalifikovanost za etiketiranje /1 Etiketa FSC 100% /2 Etiketa FSC mix izvori/3 Etiketa „FSC reciklirani“/

DEO IV: Dopunski zahtevi
12 Outsoucing (prenošenje posla) /1 Preduslovi za outsourcing/2 Održavanje sledljivosti i papirni tragovi/ 3 Zapisi/4 Fakturisanje/5 Etiketiranje/6 Promocija/7 Sprecavanje podugovaranja/
13 Minorne komponente /1 Specifikacija i kontrola obima/ 2 Obrazloženje i akcioni plan/ 3 Izjava na proizvodu/

ANEX I: Poredenje transfer, procentnog i kreditnog sistema (informativno)

UVOD

Ovaj standard definiše zahtevane elemente sa kojima se treba usaglasiti radi sertifikacije FSC Lanca nadležnosti.

FSC Lanac nadležnosti je mogucnost ulaženja u trag informacijama o putu koji je proizvod prošao od šumskih gazdinstava, ili u slucaju recikliranih materijala, od deklarisanog pogona za recirklažu, do kupca, ukljucujuci svaku fazu obrade, transformacije, proizvodnje i distribucije, gde je prelazak u sledecu fazu lanca snabdevanja povezan sa promenom vlasništva.

Svaka promena vlasništva u lancu snabdevanja zahteva uspostavljanje efektivnog Menadžment sistema Lanca nadležnosti na nivou organizacije, te verifikacije od strane sertifikacionog tela, ako organizacija želi da iznese FSC deklaracije o svojim proizvodima.

FSC sertifikacija ovakvih menadžment sistema je projektovana da omoguci kredibilnu garanciju kupcima, bilo kompanijama, vladinim organizacijama ili krajnjim kupcima, da prodati proizvod (tj. porucen i moguce etiketiran) sa specificiranim FSC kodom potice iz upravljanih šuma, kontrolisanih izvora, materijala sa deklaracijom, ili nekim miksom ovih izvora. Tako FSC sertifikacija omogucava transparentni tok dobara napravljenih iz ovih izvora duž lanca snabdevanja.

Sertifikat FSC Lanca nadležnosti daje informacije o ocenjenim lokacijama, procesima i grupama proizvoda od kojih takvi proizvodi mogu poticati, kao i o FSC standardu korišcenom od strane akreditovanog sertifikacionog tela.

Usaglašenost sa ovim standardom omogucava konzistentnu, medunarodnu osnovu za nezavisnu verifikaciju od trece strane da deklaracije o izvorima materijala (drvo, vlakna) i proizvodima. Takode omogucava dobavljacima da demonstriraju usaglašenost sa javnim ili privatnim deklarisanim politikama i specifikacijama. (primeri ukljucuju EU šemu ekoeitiketa za nameštaj, ili sistem rakgiranja US Zelena gradnja, Liderstvo u projektovanju energije i životne sredine).

Kljucni cilj ovog standarda je da omoguci putanju organizaciji prema FSC sistemu, kao i povecanju FSC sertifikovanog ulaznog materijala do 100%.

NAPOMENE KOD UPOTREBE OVOG STANDARDA

Svi aspekti ovog standarda se smatraju normativnim, ukljucujuci opseg primene, efektivne datume, reference, termine i definicije, i anekse, ukoliko nije specificirano drugacije.

Zahtevi navedeni u ovom standardu cine minimum zahteva za operacije Lanca nadležnosti sa kojima se treba usaglasiti, da bi se demonstriralo da nabavljeni materijali i proizvodi, etiketirani i prodati kao FSC sertifikovani jesu autenticni, a da su pridružene deklaracije istinite i korektne. Odgovornost je sertifikacionog tela, da dode do dopunskih nalaza kako bi podržala donošenje odgovarajucih sertifikacionih odluka, ukoliko se to smatra neophodnim.

Ovi sertifikacioni zahtevi su podeljeni u cetiri dela:

Deo I, ukljucuje univerzalne zahteve za kontrolu lanca nadležnosti, koji se primenjuju na sve operacije Lanca nadležnosti.
Deo II, predstavlja tri kontrolna sistema za iznošenje FSC deklaracija na svojim izlazima, od kojih organizacija mora da izabere samo jedan za svaku od svojih grupa proizvoda.
Deo III, sadrži zahteve za korišcenje FSC etiketa na proizvodima.
Deo IV nudi dopunske zahteve koji se odnosi na specificne situacije u kontrolnim sistemima Lanca nadležnosti.