Seminar interne provere, Daido metal Kotor, IV 2002.

Tip: Ovo je jedan od 12 seminara provere, poslednji održan kod klijenta, Daido metal, Kotor. Seminar se održava i po pozivu, a Agencija „Blue Q Point“ ih održava prema standardu ISO 19011, sa varijantama od 2 i 3 dana, kombinujući predavanja, testove i vežbe. Seminar se sastoji od predavanja, testova i vežbi, tokom 2 ili 3 dana, u dogovoru sa klijentom. Ovde se nalaze program seminara, sadržaj Priručnika seminara i izjave sa ocenom i komentarima nekolicine polaznika ovog poslednjeg održanog seminara.

SEMINAR: INTERNA PROVERA

vreme: 25-27.04.2002.god.
mesto: Prostorije Daido metal, Kotor

PROGRAM KURSA

Prvi dan
09.00 – 09.30 Registracija polaznika
09.30 – 11.00 Predavanje o standardima ISO 9000:1996
11.00 – 11.15 Pauza
11.15 – 12.00 Interna provera sistema kvaliteta
12.00 – 13.45 Pokretanje interne provere

Drugi dan
09.15 – 10.30 Test broj 1
10.30 -11.15 Priprema interne provere
11.15 -12.00 Metode i tehnike provere
12.00 – 12.45 Sprovođenje interne provere
12.45 – 13.30 Izveštaj o internoj proveri, korektivne mere i provera sprovedenosti korektivnih mera

Treći dan
09.00 – 10.00 Test broj 2
10.15 – 10.30 Priprema za prvu vežbu
10.30 – 12.15 Prva vežba – priprema za internu proveru
12.15 – 12.30 Priprema za drugu vežbu
12.30 – 13.15 Druga vežba – sprovođenje interne provere
13.15 – 13.30 Priprema za treću vežbu
13.30 – 15.00 Treća vežba – izveštaj sa interne provere
15.00 – 16.00 Saopštavanje rezultata o uspehu na kursu

IZVOD OCENA DELA POLAZNIKA SEMINARA:

Nikola Kaluđerović (DMK): „Vrlo zadovoljan, inicira svijest o kvalitetu. Posebno ističem da je isti posebno primjenjen na naše prilike“.

Vesna Radonjić (DMK): „Po prvi put se susrećem sa ovom materijom. Naučili smo dosta. Seminar uspješan“.

Svetlana Ivardić (DMK): „Vrlo interesantan i poučan. Međutim, naporan, jer se za relativno kratko vrijeme upije mnogo informacija.“

SADRŽAJ PRIRUČNIKA

PROGRAM SEMINARA
UVOD
INTERNA PROVERA SISTEMA UPRAVLJANJA KVALITETOM
Svrha i značaj
Definicije
Karakteristike provere kvaliteta
Vrste provera kvaliteta
Zahtevi standarda za internu proveru
Odgovor na zahteve standarda
Obuka proveravača za interne provere
Izbor polaznika kursa za proveravače
Aktivnosti interne provere
POKRETANJE INTERNE PROVERE
Kada se organizuju interne provere?
Pokretanje interne provere
Obaveze i odgovornosti proveravača
PRIPREMA INTERNE PROVERE
Program interne provere sistema kvaliteta
Obuka za proveru
Planovi provere
Kontrolne liste
Priprema za uvodni sastanak
METODE I TEHNIKE PROVERE
Metode provere
Tehnike provere
Taktika i pitanja
SPROVOĐENJE INTERNE PROVERE
Uvodni sastanak
Proveravanje
Sastanci proveravačkog tima u toku provere
Završni sastanak
IZVEŠTAJ O INTERNOJ PROVERI
Izgled izveštaja
Sadržaj zbirnog izveštaja
Dostavljanje izveštaja
Zapisi o internoj proveri
KOREKTIVNE MERE
PROVERA SPROVEDENOSTI KOREKTIVNIH MERA
PRILOZI