F.1.1. CAC/RCP 1-2003., SADRŽAJ

Sadržaj 2
Uvod 4
Sekcija i – ciljevi 4
Kodeks opštih principa higijene hrane 4
Sekcija ii – opseg, upotreba i definicije 4
Opseg 4
Upotreba 5
Definicije 5
Sekcija iii – primarna proizvodnja 6
Higijena okruženja 6
Higijenska proizvodnja izvora hrane 6
Rukovanje, pakovanje i transport 7
Cišcenje, održavanje i i licna higijena u toku primarne proizvodnje 7
Sekcija iv – postaja: projektovanje i postrojenja 7
Lokacija 7
Prostor i prostorije 8
Oprema 8
Postrojenja 9
Sekcija v – kontrola operacija 10
Kontrola rizika hrane 11
Kljucni aspekti sistema kontrole higijene 11
Zahtevi za ulazni materijal 12
Pakovanje 12
Voda 12
Menadžment i nadgledanje 13
Dokumentacija i zapisi 13
Procedura opoziva 13
Sekcija vi – postaja: održavanje i sanitacija 13
Održavanje i cišcenje 14
Programi cišcenja 14
Sistemi kontrole klica 14
Upravljanje otpadom 14
Nadzor efektivnosti 15
Sekcija vii – postaja: licna higijena 15
Zdravstveni status 15
Bolesti i povrede 16
Licna cistoca 16
Licno ponašanje 16
Posetioci 16
Sekcija viii – transport 16
Opšte 17
Zahtevi 17
Upotreba i održavanje 17
Sekcija ix – informacije o proizvodu i upucenost korisnika 17
Identifikacija serija 18
Informacije o proizvodu 18
Etiketiranje 18
Obuka korisnika 18
Sekcija x – obuka 18
Svest i odgovornosti 18
Programi obuke 19
Uputsva i nadgledanje 19
Obnavljanje obuke 19
Sistem analize rizika i kriticne kontrolne tacke (HACCP) i smernice za primenu 20
Preambula 20
Definicije 20
Principi haccp sistema 21
Smernice za primenu haccp sistema 21
Uvod 21
Primena 22
Obuka 25
NAPOMENA: Aktuelna verzija Preporucenog medunarodnog koda prakse – Opšti Principi Higijene Hrane ukljucujuci prilog Sistem Analize Rizika i Kriticne Kontrolne Tacke (HACCP) uz Smernice za primenu su prihvaceni od Komisije Codex Alimentarius 1997. godine. Amandman koji se bavi ispiranjem je prihvacen 1999. godine. HACCP

Smernice su revidirane 2003. godine. Kod je prosleden Državama Clanicama i Pridruženim Clanicama FAO i WHO, kao savetodavni tekst, a Vladama je prepuštena pojedinacna odluka kako ce koristiti ove Smernice.