F.1.2. CAC/RCP 1-2003., UVOD

Ljudi imaju pravo da ocekuju da je hrana koju jedu bezbedna i pogodna za konzumiraje.

Bolesti i povrede dobijene preko hrane su veoma neprijatne; u najgorim slucajevima, mogu biti fatalne. Ali, ima i drugih posledica. Kao posledice ovih bolesti može doci do štete za trgovinu i turizam, može doci do gubitka zarada, nezaposlenosti i kršenja zakona. Problemi sa hranom nanose štetu, koštaju a mogu uticati i na trgovinu i poverenje potrošaca.

Medunarodna trgovina hranom i putovanja su u porastu, stvarajuci važne društvene i ekonomske koristi. Ali takode doprinose i lakšem širenju bolesti svetom. Navike ishrane su takode, dovele do krupnih promena u mnogim zemljama tokom poslednje dve decenije pa su razvijene nove tehnike proizvodnje, pripreme i distribucije hrane kao posledica tih promena. Efektivna kontrola higijene se pokazala kljucnom za izbegavanje ugrožavanja ljudskog zdravlja i ekonomskih posledica bolesti i povreda nastalih putem hrane. Svi ukljuceni, pocev od farmera i uzgajivaca, proizvodaca i preradivaca, onih koji hranom rukuju i koji hranu konzumiraju, imaju odgovornost da je hrana bezbedna i pogodna za konzumiranje.

Ovi Opšti Principi postavljaju cvrstu osnovu za osiguranje higijene hrane i trebali bi biti korišceni zajedno sa specificnim kodom higijenske prakse, gde je pogodno, i smernicama sa mikrobiološkim kriterijumom. Dokument prati lanac hrane od primarne proizvodnje do finalnog konzumiranja, uz naglašavanje kljucnih higijenskih kontrola u svakoj fazi. Preporucuje se pristup baziran na HACCP-u gde god je to moguce kako bi se pojacala bezbednost hrane kako je opisano u Sistemu Analize Rizika Kriticnim Kontrolnim Tackama (HACCP) i Smernicama za njgovu primenu (Prilog).

Kontrole opisane u dokumentu sa Opštim principima su medunarodno priznati kao presudni za osiguranje bezbednosti i pogodnosti hrane za konzumiranje. Opšti Principi se preporucuju Vladama, industriji (ukljucujuci pojedinacne primarne proizvodace, proizvodace, preradivace, operatore usluga sa hranom i trgovce) kao i same potrošace.