F.1.4. CAC/RCP 1-2003., HACCP, PRINCIPI HACCP SISTEMA

HACCP sistem sadrži sledecih 7 principa:
PRINCIP 1
Sprovodenje analize rizika.

PRINCIP 2
Odredivanje Kriticnih Kontrolnih Tacaka (KKT).

PRINCIP 3
Uspostavljanje kriticnih granica.

PRINCIP 4
Uspostavljanje sistema nadzorne kontrole KKT.

PRINCIP 5
Uspostavljanje korektivnih mera kada pokazatelji prilikom nadzora pokažu da pojedina KKT nije pod kontrolom.

PRINCIP 6
Uspostavljanje procedura za verifikaciju kojim ce se potvrditi da HACCP sistem efektivno radi.

PRINCIP 7
Uspostavljanje dokumentacije koja obuhvata sve procedure i zapise koji odgovaraju ovim principima i njihovoj primeni.