F.2.3. DS 3027 E:2002., UVOD

Organizacije koje proizvode, rukuju, isporucuju namirnice shvatile su potrebu da se demonstrira i dokumentuje kontrola uslova koji uticu na bezbednost hrane. Ovo se primenjuje i na njihove isporucioce.

Organizacije su predmet redovnih nadzora od strane ovlašcenih lica i korisnika, kako nacionalno, tako i internacionalno. Postoji povecana želja u indsutriji hrane da se uspostavi sistem rukovodenja za standardizovanu kontrolu bezbednosti hrane. Ovaj standard specificira zahteve za HACCP menadžment sistem koji se sastoji od tri osnovna elementa: upravljanje, sistem HACCP i GMP.

Da bi HACCP sistem efikasno funkcionisao i da bi dobio podršku rukovodstva organizacije potrebno je da bude projektovan, operativan i da se održava u okviru struktuiranog sistema rukovodenja i inkorporiran u ukupne aktivnosti rukovodstva.

Ovaj standard je zasnovan na medunarodno prepoznatljivim HACCP principima (Kodeks alimentarijus xxx yyy). Odredbe sistema HACCP treba da pomognu organizacijama da se fokusiraju na opasnosti koje uticu na bezbednost hrane i na sistematsku identifikaciju i sprovodenje kriticnih kontrolnih tacaka.

Kao deo HACCP sistema potrebno je da organizacija sprovede GMP mere prema medunarodnim uslovima i uslovima koji se odnose na organizaciju.

Da bi se postigla primena ovog standarda potrebno je ispuniti odgovarajuce zahteve. Osnovni cilj je da se svakoj pojedinacnoj organizaciji prepusti izbor metoda kojima ce se ispuniti zahtevi.

Organizacije koje primenjuju sistem kvaliteta koji je u skladu sa DS/ISO 9001 mogu da nadu relacije izmedu ovog standarda i DS/ISO 9001 u Aneksu A.

Uvek treba imati u vidu i aktuelno zakonodavstvo i ugovore sa korisnicima koji se odnose na bezbednost hrane.