F.3.1. ISO 22000:2005., SADRŽAJ

0. Uvod 2
1.Predmet i podrucje primene 5
2. Normativne reference 5
3. Termini i definicije 6
4. Sistem menadžmenta bezbednošcu hrane 9
4.1. Opšti zahtevi 9
4.2. Zahtevi koji se odnose na dokumentaciju 9
4.2.1. Opšte odredbe 9
4.2.2. Upravljanje dokumentima 9
4.2.3. Upravljanje zapisima 10
5. Odgovornost rukovodstva 10
5.1. Obaveze i delovanje rukovodstva 10
5.2. Politika bezbednosti hrane 10
5.3. Planiranje sistema menadžmenta bezbednošcu hrane 11
5.4. Odgovornosti i ovlašcenja 11
5.5. Voda tima za bezbednost hrane 11
5.6. Komunikacija 11
5.6.1. Eksterna komunikacija 11
5.6.2. Interna komunikacija 12
5.7. Spremost na reagovanje u slucaju nepredvidenih okolnosti 12
5.8. Preispitivanje od strane rukovodstva 13
5.8.1. Opšte odredbe 13
5.8.2. Ulazni elementi preispitivanja 13
5.8.3. Izlazni elementi preispitivanja 13
6. Menadžment resursima 13
6.1. Obezbedenje resursa 13
6.2. Ljudski resursi 13
6.2.1. Opšte odredbe 13
6.2.2. Kompetentnost, svest i obuka 14
6.3. Infrastruktura 14
6.4. Radna sredina 14
7. Planiranje i realizacija bezbednih proizvoda 14
7.1. Opšte odredbe 14
7.2. Prethodni programi (PP) 14
7.3. Preliminarni koraci za analizu rizika 15
7.3.1. Opšte odredbe 15
7.3.2. Tim za bezbednost hrane 16
7.3.3. Karakteristike proizvoda 16
7.3.4. Predvidena upotreba 16
7.3.5. Dijagrami toka, koraci procesa i korektivne mere 16
7.4. Analiza rizika 17
7.4.1. Opšte odredbe 17
7.4.2. Identifikacija rizika i utvrdivanje prihvatljivog nivoa 17
7.4.3. Ocenjivanje rizika 18
7.4.4. Izbor i ocenjivanje kontrolnih mera 18
7.5. Uspostavljanje operativnih PP 19
7.6. Uspostavljanje plana HACCP 19
7.6.1. Plan HACCP 19
7.6.2. Identifikacija kriticnih kontrolnih tacaka (KKT) 19
7.6.3. Utvrdivanje kontrolnih granica za KKT 19
7.6.4. Sistem za pracenje KKT 20
7.6.5. Mere kada rezultati KKT prelaze granice 20
7.7. Ažuriranje informacija i dokumentacija koji daju PP/HACCP 20
7.8. Planiranje verifikacije 20
7.9. Sistem sledljivosti 21
7.10. Upravljanje neusaglašenostima 21
7.10.1. Ispravke 21
7.10.2. Korektivne mere 22
7.10.3. Postupanje sa potencijalno nebezbednim proizvodom 22
7.10.4. Povlacenje 23
8. Validacija, verifikacija, i poboljšanja Sistema menadžmenta bezbednošcu hrane 23
8.1. Opšte odredbe 23
8.2. Validacija kombinacija kontrolnih mera 23
8.3. Kontrola pracenja i merenja 23
8.4. Verifikacija sistema menadžmenta bezbednošcu hrane 24
8.4.1. Interna provera 24
8.4.2. Vrednovanje pojedinacnih rezultata verifikacije 24
8.4.3. Analiza rezultata aktivnosti verifikacije 24
8.5. Poboljšanja 25
8.5.1. Stalna poboljšanja 25
8.5.2. Ažuriranje Sistema menadžmenta bezbednošcu hrane 25
Prilog A.1: Veza izmedu ISO 22000:2005 i ISO 9001:2000 26
Prilog A.2: Veza izmedu ISO ISO 9001:2000 i 22000:2005 28
Prilog B: Veza izmedu HACCP i ISO 22000:2005 30
Prilog C: Reference kodeksa koji daju primere kontrolnih mera 31